links liên quan

Links liên quan tới PostgreSQL

Các links tiện tích liên quan tới PostgreSQL
Nội dung Links
Website https://www.postgresql.org
Document https://www.postgresql.org/docs/current/static/index.html
FAQ (Câu hỏi thường gặp) https://www.postgresql.org/docs/faq/
Source Code Phiên bản đã released
link github
Commit fest https://commitfest.postgresql.org/
Installer Linux(yum): Install online qua internet
Linux(rpm): Install offline bằng rpm
Windows, MacOS: Installer cung cấp bởi EnterpriseDB
Windows, MacOS: Installer cung cấp bởi BigSQL

Xin vui lòng tham khảo bài viết Cài Đặt PostgreSQL để biết thêm thông tin.

Links liên quan tới driver cho client

Các links tiện tích liên quan tới PostgreSQL Driver
Nội dung Links
PostgreSQL JDBC Driver

Download   github   mailing list

PostgreSQL ODBC Driver Download   git   mailing list
Cần chú ý license của psqlODBC là LGPL2

 

Links liên quan tới Migration, Replication, Cluster, ..

Các links tiện tích liên quan tới Migration, Replication, Cluster, ..
Nội dung Links

[Migration] ora2pg

Website chính thức github
OSS tool migration từ Oracle sang PostgreSQL

[Replication, Cluster,..] pgpool-II

Website chính thức(wiki page) Documents
Tool mở rộng cho PostgreSQL với nhiều tính năng: Connection Pool, Replication, Cluster(heartbeat),...