Hướng dẫn cài extension pg_show_plans

1. Định nghĩa

pg_show_plans là một công cụ PostgreSQL miễn phí cho phép bạn giám sát các SQL Execution plan trong thời gian thực.
Từ trước đến nay, chúng ta không có cách nào theo dõi các SQL Execution plan trong khi câu lệnh SQL vẫn đang chạy.
Bây giờ bạn có thể thấy chính xác những gì đang diễn ra trên máy chủ của mình - trực tiếp và trong thời gian thực với pg_show_plans.

2. Cách cài đặt pg_show_plans tool

Bước 1: download gói pg_show_plans

$ sudo git clone https://github.com/cybertec-postgresql/pg_show_plans.git

Bước 2: Cài đặt pg_show_plans

$ cd pg_show_plans
$ sudo make

$ sudo make install

Bước 3 : Thêm cấu hình tại postgresql.conf và khởi động lại DB

vi postgresql.conf
shared_preload_libraries = 'pg_show_plans'

$ pg_ctl -D /ur/local/pgsql/data restart

Bước 4: Tạo pg_show_plans extension trong postgresql

$ psql -c "CREATE EXTENSION pg_show_plans;"

3. Cách sử dụng

SELECT * FROM pg_show_plans;
SELECT p.pid, p.level, p.plan, a.query FROM pg_show_plans p LEFT JOIN pg_stat_activity a ON p.pid = a.pid AND p.level = 0 ORDER BY p.pid, p.level;

Cách enable and disable pg_show_plans

pg_show_plans_disable() dùng để disable pg_show_plans trong postgresql
pg_show_plans_enable() dùng để enable pg_show_plans trong postgresql

Cách thay đổi format hiển thị

pgsp_format_json() Hiển thị dạng json
pgsp_format_text() Hiển thị dạng text

Facebook Comments Box