Chức năng phía Server

Bài viết liên quan tới chức năng phía server

Toàn tập về pg_hint_plan

1. Pg_hint_plan là gì?

Pg_hint_plan là một công cụ dùng để quản lý , điều khiển các kế hoạch thực thi câu lệnh SQL bằng cách sử dụng định dạng '/*+' và '*/' này đặt trước câu lệnh SQL. Nhờ đó mà ta có thể quyết định câu lệnh SQL được thực thi với kế hoạch tối ưu nhằm cải thiện tốc độ xử lý của SQL.

2. Qúa trình thực hiện một câu lệnh SQL:

3. Cài đặt pg_hint_plan:

Các version pg_hint_plan bạn có thể tải tại đây https://github.com/ossc-db/pg_hint_plan/releases

tar xfz pg_hint_plan-REL12_1_3_7.tar.gz
 cd pg_hint_plan-REL12_1_3_7
make
make install

 
Cấu hình pg_hint_plan vào file config postgresql
$ vi $PGDATA/postgresql.conf
shared_preload_libraries = 'pg_hint_plan'
Ngoài ra bạn có thêm các thuộc tính sau vào file config postgresql:
pg_hint_plan.enable_hint = on : bật hay tắt pg_hint_plan
pg_hint_plan.enable_hint_table = on : bật hay tắt pg_hint_pl``an cho bảng
pg_hint_plan.debug_print = on : bật hay tắt chế độ debug
`pg_hint_plan.message_level = log` bật hay tắt chế độ lưu log
 
`pg_ctl restart -D $PGDATA`
`test2=# create extension pg_hint_plan;`
`CREATE EXTENSION`

4. Testing và sử dụng pg_hint_plan

create table t1 (c1 int, c2 int, c3 int, dummy char(100));
create index t1_idx1 on t1 (c1, c2, c3);
create index t1_idx2 on t1 (c2, c3);
create index t1_idx3 on t1 (c3);
create index t1_idx4 on t1 (c1);

create table t2 (c1 int, c2 int, c3 int, dummy char(100));
create index t2_idx1 on t2 (c1, c2, c3);
create index t2_idx2 on t2 (c2, c3);
create index t2_idx3 on t2 (c3);

create table t3 (c1 int, c2 int, c3 int, dummy char(100));
create index t3_idx1 on t3 (c1, c2, c3);
create index t3_idx2 on t3 (c2, c3);
create index t3_idx3 on t3 (c3);
 
insert into t1 select 1, mod(c1,100), mod(c1,1000), 'dummy' from generate_series(1,100000) c1;
insert into t2 select 1, mod(c1,100), mod(c1,1000), 'dummy' from generate_series(1,10000) c1;
insert into t3 select 1, mod(c1,100), mod(c1,1000), 'dummy' from generate_series(1,100) c1;

/*+ IndexScan(t1 t1_idx1) */ explain analyze select * from t1 where c1=1 and c2=10 and c3=100

 
/*+ IndexScan(t1 t1_idx4) */ explain analyze select * from t1 where c1=1 and c2=10 and c3=100

 
/*+ Leading(c b a) NestLoop(c b) HashJoin(c b a) */ explain analyze select a.*, b.*, c.* from t1 a, t2 b, t3 c where a.c1=b.c1 and a.c2=b.c2 and a.c3=b.c3 and b.c1=c.c1 and b.c2=c.c2 and b.c3=c.c3

 
/*+ Leading(a b c) HashJoin(a b) NestLoop(a b c) */ explain analyze select a.*, b.*, c.* from t1 a, t2 b, t3 c where a.c1=b.c1 and a.c2=b.c2 and a.c3=b.c3 and b.c1=c.c1 and b.c2=c.c2 and b.c3=c.c3

 
INSERT INTO hint_plan.hints(norm_query_string, application_name, hints) VALUES ( 'explain analyze select * from t1 t where c1=?;', '', 'SeqScan(t)' );
select * from hint_plan.hints;
explain analyze select * from t1 t where c1=10;

Hoặc có thể đặt pg_hint_plan vào trong câu lệnh SQL

5. Tìm hiểu thêm về các phương pháp truy xuất dự liệu

Phương pháp scan Giải thích
SeqScan(table) Truy xuất theo thứ tự trên bảng
TidScan(table) Truy xuất TID(Tuple ID0 trên bảng
IndexScan(table[ index...]) Truy xuất dựa theo index
IndexOnlyScan(table[ index...]) Chỉ truy xuất dựa theo index mà không truy cập table
BitmapScan(table[ index...]) Chỉ truy xuất dựa theo Bitmap
IndexScanRegexp(table[ POSIX Regexp...]) Truy xuất chỉ mục dựa theo các mẫu Regrex
IndexOnlyScanRegexp(table[ POSIX Regexp...]) Truy xuất chỉ mục dựa theo các mẫu Regrex mà không truy cập bảng
BitmapScanRegexp(table[ POSIX Regexp...]) Truy xuất Bitmap dựa theo các mẫu Regrex chỉ định
NoSeqScan(table) Truy xuất không theo thứ tự
NoTidScan(table) Truy xuất không theo TID
NoIndexScan(table) Truy xuất không theo chỉ mục
NoIndexOnlyScan(table) Truy xuất không theo chỉ mục mà không cần truy cập
NoBitmapScan(table) Truy xuất không theo Bitmap

 

Phương pháp join Giải thích
NestLoop(table table[ table...]) Vòng lặp lồng nhau bắt buộc cho các liên kết bao gồm các bảng được chỉ định.
HashJoin(table table[ table...]) Tạo kết nối dựa theo bảng băm của các bảng được chỉ định.
MergeJoin(table table[ table...]) Hợp nhất các liên kết của các bảng chỉ định
NoNestLoop(table table[ table...]) Ngược lại với Nestloop
NoHashJoin(table table[ table...]) Ngược lại với Hashjoin
NoMergeJoin(table table[ table...]) Ngược lại với MergeJoin

 

Phương pháp khác Giải thích
Leading(table table[ table...]) Tạo liên kết theo tự các bảng chỉ định
Leading() Tạo liên kết theo thứ tự và hướng mặc định
Rows(table table[ table...] correction) Sửa số hàng của liên kết bao gồm các bảng đã xác định
Parallel(table [soft|hard]) Sử dụng hay ngăn chặn việc xử lý nhiều luồng song song
Set(GUC-param value) Thiết lập các giá trị GUC trong lúc thực hiện kế hoạch (planner)Cảm ơn bạn đã đọc tôi!!!

Hướng dẫn cấu hình ssl seft signed cho postgresql

Về hệ thống database thì vấn đề security chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách cấu hình ssl seft-signed cho postgresql.

Step 1: Thực hiện tạo key cho server

Ví dụ ở đây tôi tạo key server 10 năm
sudo -iu postgres
cd $PGDATA
openssl req -new -x509 -days 3650 -nodes -text -out server.crt -keyout server.key -subj "/CN=pgserver02"
cp server.crt root.crt
chmod og-rwx server.key

Step 2: Thực hiện enable ssl cho postgresql

vi $PGDATA/postgresql.conf
ssl = on
ssl_ca_file = 'root.crt'
ssl_cert_file = 'server.crt'
ssl_crl_file = ''
ssl_key_file = 'server.key'
ssl_ciphers = 'HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL' # allowed SSL ciphers
ssl_prefer_server_ciphers = on
Restart PG
pg_ctl restart -D $PGDATA

Step 3: Thực hiện tạo key và certificate cho user

Ví dụ tạo key 1 năm cho user
cd /home/postgres/test
Thực hiện tạo key
openssl req -new -nodes -keyout testuser.key -out testuser.csr -subj '/CN=testuser'
Tạo certificate 1 năm cho user
openssl x509 -days 365 -req -CAcreateserial -in testuser.csr -CA $PGDATA/root.crt -CAkey $PGDATA/server.key -out testuser.crt
Cấu hình quyền cho file private key
chmod og-rwx testuser.key
Kiểm tra certificate của user vừa tạo
openssl verify -CAfile $PGDATA/root.crt -purpose sslclient testuser.crt

Step 4: Thực hiện cho phép user và client kết nối đến server

sudo su - postgres
vi $PGDATA/pg_hba.conf
hostssl <dbname> <username> <Client IP Adress>/32 cert
ví dụ:
hostssl dbname01 testuser 192.168.56.102/32 cert
:wq

pg_ctl -D $PGDATA reload

Step 5: Thực hiện testing kết nối từ client đến server với user key và chứng thực vừa tạo

psql 'host=192.168.56.102 port=5432 dbname=dbname01 user=testuser sslmode=verify-full sslcert=testuser.crt sslkey=testuser.key sslrootcert=root.crt' 


Vậy là chúng ta đã cấu hình xong ssl self-signed cho postgresql. Do khá bận nên tôi chỉ viết ngắn gọn cho trường hợp ssl mode verify-full. Bạn có thể tìm hiều và thử thêm cho các trường hợp khác. Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn!!! Cảm ơn

Khám phá postgresql 13

Văn hóa chúng ta thường rất ngại số 13 và trong cuộc sống bạn có thường hay thấy người ta làm các việc tốt, tổ chức các tiệc khai trương, đặt tên thang máy tòa nhà cao tầng…v..v… là 13 chưa? Chắc cũng có nhưng rất là hiếm. Tại sao vậy? Thật sự tôi cũng không biết nữa.

Tôi không phải là người ủng hộ theo triết lý này. Bạn có biết ở Việt Nam chúng ta có tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu nào toàn chọn ngày 13 để làm khai trương các chi nhánh từ Bắc chí Nam không? Và cuối cùng họ đã rất thành công.Câu trả lời chắc bạn cũng đã biết.

Có thể cũng không phải vì tập đoàn ấy do chọn số 13 mà thành công mà có lẻ bởi vì người ta dám nghĩ khác để thay đổi. Và số 13 vô tình trở thành con số may mắn. Vì vậy bạn có muốn suy nghĩ khác, có muốn hệ thống database của công ty mình cải thiện khác hơn không?

Hãy cùng tôi khám phá postgresql 13 nhé

1.Tối ưu B-Tree index

Nếu bạn có một chỉ mục B-tree chứa các giá trị lặp lại, bạn có thể tận dụng tính năng này trong Postgres 13 để chỉ mục của bạn chiếm ít dung lượng hơn trên đĩa! Tôi sẽ chứng minh điều này cho bạn thấy nhé.

CREATE TABLE abc (x int PRIMARY KEY, y int);

CREATE INDEX ON abc (y);

INSERT INTO abc

SELECT x, x % 16378

FROM generate_series(1,1000000) x;

SELECT pg_size_pretty(pg_relation_size('abc_y_idx'));

Thực hiện trên PG 12:

Thực hiện trên PG 13:

Kết quả là:

Postgres 12: 28MB

Postgres 13: 9.5MB

Với PG13 , dung lượng ổ đĩa đã được giảm gần 3 lần. Khi hệ thống database của bạn lớn thì điều này cực kỳ có ý nghĩa. Đó là về mặt dung lượng lưu trữ còn về hiệu suất thì thế nào?

Chúng ta hãy cùng thử nghiệm:

EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) FROM abc WHERE y = 50;

Thực hiện trên PG12:

Thực hiện trên PG13:

Wow, kết quả là PG13 nhanh hơn nhiều lần so với PG12 về hiệu suất xử lý trong trường hợp ví dụ này.

Vì vậy nếu bạn nâng cấp hệ thống của bạn lên PG 13 thì chắc chắn cải thiện được rất nhiều.

2.Tối ưu sort giúp truy vấn nhanh hơn, làm tăng performance cho database

Tính năng sắp xếp gia tăng mới trong Postgres 13 cho phép bạn tận dụng chỉ mục cho phần đầu tiên của thứ tự, giúp tăng hiệu suất đáng kể.

Hãy xem điều này bằng ví dụ dưới đây.

(Chú ý: chúng ta nhớ xóa index ở mục 1 DROP INDEX abc_y_idx; để thấy được tính năng mới này nhé)

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM abc WHERE x % 13 = 0 ORDER BY x, y DESC LIMIT 13;

Thực hiện trên PG12:

Thực hiện trên PG13:

Wow..bạn nhìn thấy kết quả là PG13 hiệu suất gấp nhiều lần PG12. Thật đáng ngưỡng mộ.

Nó tối ưu performance rất tốt cho hệ thống database của bạn.

3.Tối ưu vacuum

Nhờ tính năng “vacuum indexes in parallel” giúp rút ngắn thời gian vacuum rất nhiều. Điều này giúp bạn rút ngắn thời gian maintain hệ thống. Database càng lớn thì việc này càng có ý nghĩa rất lớn trong bảo trì sức khỏe của hệ thống data.

Trên đây chỉ một vài demo nhỏ nhưng bạn cũng thấy giá trí của version 13 (con số mà ai cũng ngại) mang lại cho hiệu suất hệ thống database thế nào nếu được nâng cấp . Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều tính năng mới và rất hay của PG13 tại link https://www.postgresql.org/docs/13/release-13.html.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

Hướng dẫn cấu hình postgresql sử dụng như service trong systemd

Tạo file postgresql service trong sysytemd

$ sudo nano /etc/systemd/system/postgresql.service

Cập nhật nội dung dưới vào file postgresql.service file và lưu nó

(Chú ý kiểm tra /usr/local/pgsql/bin/postgres -D /usr/local/pgsql/data có đúng đường dẫn mà bạn đã cài đặt chưa nhé)
[Unit]
Description=PostgreSQL database server
Documentation=man:postgres(1)
After=network-online.target

[Service]
Type=notify
User=postgres
ExecStart=/usr/local/pgsql/bin/postgres -D /usr/local/pgsql/data
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=mixed
KillSignal=SIGINT
TimeoutSec=0

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Tiến hành enable service postgresql cho servers

$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl enable postgresql

Start postgresql và kiểm tra

$ sudo systemctl start postgresql
$ sudo systemctl status postgresql

Cấu hình PostgreSQL cluster với pacemaker và DRBD

HA (high availability) là một cấu trúc hệ thống không thể thiếu trong vận hành một database system. Bài viết này sẽ giới thiệu cách cấu hình một PostgreSQL cluster sử dụng pacemaker và DRDB.

Pacemaker

Pacemaker là một phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý HA cluster được sử dụng rất phổ biến trong các hệ thống hạ tầng IT.

Đặc điểm của pacemaker

Pacemaker được cấu thành từ 2 bộ phận chính corosync và pacemaker. Corosync thực hiện giám sát, giao tiếp giữa các node trong cluster, trong khi pacemaker quản lý điều khiển các hoạt động của resource agents trong cluster. Resource agents là những agent được viết dưới dạng script (bash, perl, ..) xử lý giám sát các resource (như volume, VIP, filesystem,..) và được điều khiển bởi pacemaker.

Về tổng quan, pacemaker nổi bật với những tính năng bên dưới.

 • Giám sát hệ thống và tự động phục hồi service khi có lỗi
 • Hỗ trợ nhiều servers trong cùng một cluster
 • Tính sử dụng cao (nhờ có thể chỉnh sửa resource agent)

DRBD (Distributed Replicated Block Device)

DRBD là một phần mềm phát triển bởi linbit dùng để đồng bộ dữ liệu giữa 2 node ở mức độ block dữ liệu. drbd được sử dụng phổ biến trong những hệ thống đơn giản và dữ liệu đồng bộ không lớn lắm. Một số đặc điểm về drbd.

 • Thiết lập ban đầu đơn giản
 • Dễ dàng kết hợp với cluster như pacemaker
 • Không cần hiệu chỉnh nhiều trong lúc vận hành

Ngoài những ưu điểm trên, DRBD khó vận hành khi replicate nhiều nodes (ở phiên bản trước 9.0, DRBD chỉ cho phép replicate giữa 2 nodes)

 • drbd chỉ cho phép đồng bộ dữ liệu giữa 2 node.
 • đồng bộ toàn bộ (drbd volume) dữ liệu khi split brain xảy ra.

Ở một số phương pháp đồng bộ khác như rsync, chỉ cần đồng bộ những files có thay đổi. Như vậy sẽ giảm thiểu nhiều thời gian đồng bộ dữ liệu từ primary node. Thời gian phục hồi secondary node ảnh hưởng tới tính HA của hệ thống.

Cấu hình

Bên dưới mình trình bày một hướng dẫn cụ thể cấu hình một PostgreSQL cluster sử dụng pacemaker và DRBD.

Môi trường thực thi

# Resources phiên bản Ghi Chú
1 OS CentOS 8 Bao gồm 2 nodes, node1: 172.17.28.69 và node2: 172.17.28.71
2 PostgreSQL 13 beta 2 sử dụng bản build từ source
3 Pacemaker Sử dụng package từ CentOS yum repo Sử dụng rerource agents: drbd, Filesystem, pgsql, IP
4 DRBD 9.0 sử dụng giao thức (mức độ đồng bộ) B (đồng bộ trên memory hay tiền đồng bộ). Bài viết này mình cấu hình DRBD trên LVM (phần mềm quản lý volume logic được sử dụng rất phổ biến.

Các bước thực hiện

Cài đặt PostgreSQL 13 beta2 Thực hiện trên: 2 nodes

Đã có nhiều bài viết liên quan tới cài đặt nên ở đây mình sẽ giảm thiểu giải thích các bước cài đặt PostgreSQL

# cd /usr/local/src
# wget https://ftp.postgresql.org/pub/source/v13beta2/postgresql-13beta2.tar.gz > /dev/null
# tar xfz postgresql-13beta2.tar.gz
# cd postgresql-13beta2
# ./configure --prefix=/usr/local/pgsql/pg13 > /dev/null
# make -j16 install > /dev/null

Cấu hình LVM và DRBD

 1. Thực hiện trên: 2 nodes Download drbd packages
  Download DRBD packages từ đây
+ drbd90-utils-9.13.1-1.el8.elrepo.x86_64.rpm
+ drbd90-utils-sysvinit-9.13.1-1.el8.elrepo.x86_64.rpm
+ kmod-drbd90-9.0.23-1.el8_2.elrepo.x86_64.rpm
 1. Thực hiện trên: 2 nodes Cài đặt drbd packages
sudo yum localinstall *rpm
 1. Thực hiện trên: 2 nodes Kiểm tra xem firewalld đã tắt chưa
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Active: inactive (dead)
   Docs: man:firewalld(1)

Tắt Firewalld ở đây để thuận lợi khi giao tiếp giữa các nodes. Nếu firewalld chưa tắt, bạn có thể tắt và vô hiệu hóa bằng lệnh systemctl stop firewalld; systemctl disable firewalld.

 1. Thực hiện trên: 2 nodes Tạo ổ đĩa logic LVM

Thông tin thiết lập LVM

# Resources phiên bản
1 Tên ổ đĩa /dev/sdb
2 Tên physical volume /dev/sdb1
3 Tên volume group vg
4 Tên logical volume lv

Ở đây mình chuẩn bị một đĩa cứng với dung lượng 1GB (sdb) và chỉ sử dụng 512MB cho DRBD volume.

# fdisk /dev/sdb 
...snip...
Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): 

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1): 
First sector (2048-2097151, default 2048): 
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-2097151, default 2097151): 

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1023 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

# lsblk 
NAME    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0  0  15G 0 disk 
├─sda1    8:1  0  1G 0 part /boot
└─sda2    8:2  0  14G 0 part 
 ├─cl-root 253:0  0 12.5G 0 lvm /
 └─cl-swap 253:1  0 1.5G 0 lvm [SWAP]
sdb      8:16  0  1G 0 disk 
└─sdb1    8:17  0 1023M 0 part 
sr0     11:0  1 7.7G 0 rom 
# pvcreate /dev/sdb1
 Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
# vgcreate vg /dev/sdb1
 Volume group "vg" successfully created
# lvcreate --size 512MB --name lv vg
 Logical volume "lv" created.
#
# lsblk 
NAME    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0  0  15G 0 disk 
├─sda1    8:1  0  1G 0 part /boot
└─sda2    8:2  0  14G 0 part 
 ├─cl-root 253:0  0 12.5G 0 lvm /
 └─cl-swap 253:1  0 1.5G 0 lvm [SWAP]
sdb      8:16  0  1G 0 disk 
└─sdb1    8:17  0 1023M 0 part 
 └─vg-lv  253:2  0 512M 0 lvm 
sr0     11:0  1 7.7G 0 rom 
[root@node1 src]# 
 1. Tạo ổ đĩa DRBD trên LVM đã tạo

Thông tin thiết lập ổ DRBD

# Nội dung giải thích
1 Tên LVM sử dụng cho DRBD /dev/vg/lv
2 Node1 IP 172.17.28.69
3 Node2 IP 172.17.28.71
4 Port sử dụng cho replicate dữ liệu 7001
5 Protocol B (đồng bộ mức độ bộ nhớ)
 • Thực hiện trên: 2 nodes Tạo file drbd resource
# vi /etc/drbd.d/pgres.res
resource pgres {
  protocol B;
  device minor 1;
  meta-disk internal;
  disk /dev/mapper/vg-lv;
  on node1 {
    address 172.17.28.69:7001;
  }
  on node2 {
    address 172.17.28.71:7001;
  }
}

Bạn có thể thao khảo thêm ở manual của DRBD để có thêm nhiều tinh chỉnh.

 • Thực hiện trên: 2 nodes Tạo meta data cho ổ DRBD
# drbdadm create-md pgres
initializing activity log
initializing bitmap (16 KB) to all zero
Writing meta data...
New drbd meta data block successfully created.
# 
 • Thực hiện trên: 2 nodes Khởi động DRBD
# systemctl start drbd
# systemctl enable drbd
Synchronizing state of drbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable drbd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/drbd.service → /usr/lib/systemd/system/drbd.service.
# drbdadm status pgres
pgres role:Secondary
 disk:Inconsistent
 node2 role:Secondary
  peer-disk:Inconsistent
 • Thực hiện trên: Node1 Thiết lập node 1 là primary
[root@node1 ~]# drbdadm --force primary pgres
[root@node1 ~]# drbdadm status pgres
pgres role:Primary
 disk:UpToDate
 node2 role:Secondary
  peer-disk:UpToDate

[root@node1 ~]##
 • Thực hiện trên: Node1 Định dạng xfs cho ổ DRBD
[root@node1 src]# mkfs.xfs /dev/drbd1 -L PGDATA -f
meta-data=/dev/drbd1       isize=512  agcount=4, agsize=32765 blks
     =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=1
     =            crc=1    finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
     =            reflink=1
data   =            bsize=4096  blocks=131059, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks
naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0, ftype=1
log   =internal log      bsize=4096  blocks=1368, version=2
     =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
[root@node1 src]#

Tới đây mình có thể sử dụng ổ drbd, dữ liệu sẽ được đồng bộ từ node primary sang secondary. Bạn có thể chuyển chuyển vai trò các nodes lẫn nhau nhờ lệnh drbd secondary pgres để chuyển vai trò ổ drbd sang secondary (passive) drbd primary pgres để chuyển vai trò thành primary (active)

Cài đặt Pacemaker

Phần này mình sẽ hướng dẫn cài đặt pacemaker với cấu trúc như bên dưới.

+            [ VIP: 172.17.28.111 ] (resources: drbd, Filesystem, pgsql, Ip)
+                 |
++----------------------+     |     +----------------------+
+| [ Cluster Node1 ] |     |     | [ Cluster Node2 ] |
+|  IP: 172.17.28.69  +----------+----------+  172.17.28.71    |
+|           |           |           |
++----------------------+           +----------------------+

Các giá trị thiết lập cho pacemaker resources.

# Resource giá trị Chú thích
1 ocf:linbit:drbd drbd_resource=pgres Sử dụng pgres resource vừa tạo
2 ocf:heartbeat:Filesystem device="/dev/drbd1" directory=/pgdata fstype=xfs Mount ổ DRBD vào thư mục dữ liệu
3 ocf:heartbeat:pgsql

pgctl=/usr/local/pgsql/pg13/bin/pg_ctl

psql=/usr/local/pgsql/pg13/bin/psql 

pgdata=/pgdata/pg13data pgport=5432

PostgreSQL resource. Thực hiện các thao tác khởi động, monitoring, ... PostgreSQL.
4 ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=172.17.28.111 VIP resource. Thực hiện các thao tác khởi động mornitoring, ... IP ảo cho cluster.

Các bước thực hiện với pacemaker

 • Thực hiện trên: 2 Nodes thực hiện enable HighAvailability yum repo (mặc định repo này không được enable trên CentOS 8), và cài đặt pacemaker packages.
# dnf config-manager --set-enabled HighAvailability
# yum install -y pacemaker pcs fence-agents-all psmisc > /dev/null
 • Thực hiện trên: 2 Nodes Thiết lập mật khẩu cho hacluster OS user (user này được tạo ra khi cài đặt pacemaker packages).
# echo "firstclt" | sudo passwd hacluster --stdin
Changing password for user hacluster.
passwd: all authentication tokens updated successfully.
 • Thực hiện trên: 2 Nodes Khởi động pcsd deamon (để có thể thực hiện các câu lệnh pcs).
# sudo systemctl start pcsd.service
# systemctl enable pcsd.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pcsd.service → /usr/lib/systemd/system/pcsd.service.
 • Thực hiện trên: 2 Nodes Thực hiện chứng thực giữa các nodes cho cluster
# sudo pcs host auth node1 node2 -u hacluster -p firstclt
node2: Authorized
node1: Authorized
 • Thực hiện trên: Node1 Khởi tạo cluster và khởi động
[root@node1 ~]# sudo pcs cluster setup firstcluster node1 node2 --force --start
...snip...
Sending 'corosync authkey', 'pacemaker authkey' to 'node1', 'node2'
node2: successful distribution of the file 'corosync authkey'
node2: successful distribution of the file 'pacemaker authkey'
node1: successful distribution of the file 'corosync authkey'
node1: successful distribution of the file 'pacemaker authkey'
Sending 'corosync.conf' to 'node1', 'node2'
node2: successful distribution of the file 'corosync.conf'
node1: successful distribution of the file 'corosync.conf'
Cluster has been successfully set up.
Starting cluster on hosts: 'node1', 'node2'...
[root@node1 ~]#
 • Xác nhận trạng thái cluster
# crm_mon -Arf1
Cluster Summary:
 * Stack: corosync
 * Current DC: node1 (version 2.0.3-5.el8_2.1-4b1f869f0f) - partition with quorum
 * Last updated: Wed Jul 15 03:29:57 2020
 * Last change: Wed Jul 15 03:29:48 2020 by hacluster via crmd on node1
 * 2 nodes configured
 * 0 resource instances configured

Node List:
 * Online: [ node1 node2 ]

Full List of Resources:
 * No resources

Migration Summary:
 • Thực hiện trên: Node1 Thiết lập một số thông số mặc định
[root@node1 ~]# pcs cluster enable --all # thiết lập khởi động cluster cùng với OS
[root@node1 ~]# pcs property set stonith-enabled=false # không thiết lập snonith vì không có device liên quan
[root@node1 ~]# pcs property set cluster-recheck-interval=10m # kiểm tra trạng thái mỗi 10 phút
[root@node1 ~]# pcs property set no-quorum-policy=ignore # thiết lập thao tác khi mất quorum 
 • Thực hiện trên: Node1 Tạo DRBD resource trên cluster
# pcs resource create drbd-fisrtcluster ocf:linbit:drbd drbd_resource=pgres op monitor \
interval=15s op start timeout=60 op stop timeout=60 op promote timeout=90
# pcs resource promotable drbd-fisrtcluster master-max=1 master-node-max=1 clone-max=2 clone-node-max=1 notify=true
# pcs resource cleanup

Kiểm tra trạng thái cluster

# crm_mon -Arf1
...snip...
Full List of Resources:
 * Clone Set: drbd-fisrtcluster-clone [drbd-fisrtcluster] (promotable):
  * Masters: [ node1 ]
  * Slaves: [ node2 ]
...snip...
 • Thực hiện trên: Node1 Tạo Filesystem resource trên cluster
# sudo mkdir /pgdata # tạo data directory để mount filesystem
# sudo pcs resource create pgFS-firstcluster ocf:heartbeat:Filesystem device="/dev/drbd1" \
 directory=/pgdata fstype=xfs options=defaults,noatime,nodiratime,attr2 op start timeout=60 \
op stop timeout=60 --group masterg-firstcluster
 • Kiểm tra trạng thái cluster
# crm_mon -Arf1
...snip...
Full List of Resources:
 * Clone Set: drbd-fisrtcluster-clone [drbd-fisrtcluster] (promotable):
  * Masters: [ node1 ]
  * Slaves: [ node2 ]
 * Resource Group: masterg-firstcluster:
  * pgFS-firstcluster (ocf::heartbeat:Filesystem):  Started node1
...snip...
 • Thực hiện trên: Node1 Khởi tạo postgres DB cluster trên filesystem vừa tạo
[root@node1 ~]# chown postgres /pgdata/ -R
[root@node1 ~]# df -h /pgdata
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/drbd1   507M  30M 478M  6% /pgdata
[root@node1 ~]# su - postgres
$ /usr/local/pgsql/pg13/bin/initdb -E utf8 --no-locale -D /pgdata/pg13data
 • Thực hiện trên: Node1 Tạo pgsql resource cho postgres
# sudo pcs resource create pgsql-firstcluster ocf:heartbeat:pgsql \
pgctl=/usr/local/pgsql/pg13/bin/pg_ctl psql=/usr/local/pgsql/pg13/bin/psql \
pgdata=/pgdata/pg13data pgport=5432 stop_escalate=1 op start timeout=60s \
interval=0s on-fail=restart op monitor timeout=60s interval=7s on-fail=restart \
op monitor timeout=60s interval=2s on-fail=restart role=Master op promote \
timeout=60s interval=0s on-fail=restart op demote timeout=60s interval=0s \
on-fail=stop op stop timeout=60s interval=0s on-fail=block op notify timeout=60s \
interval=0s --group masterg-firstcluster
 • Thiết lập failover postgres resource nếu số lượng lỗi (không thể kết nối) là một lần.
# pcs resource meta pgsql-firstcluster migration-threshold=1
 • Kiểm tra trạng thái cluster
# crm_mon -Arf1
...snip...
Full List of Resources:
 * Clone Set: drbd-fisrtcluster-clone [drbd-fisrtcluster] (promotable):
  * Masters: [ node1 ]
  * Slaves: [ node2 ]
 * Resource Group: masterg-firstcluster:
  * pgFS-firstcluster (ocf::heartbeat:Filesystem):  Started node1
  * pgsql-firstcluster    (ocf::heartbeat:pgsql): Started node1
...snip...
# ps -ef | grep postgres: | grep -v grep
postgres  11226  11217 0 03:47 ?    00:00:00 postgres: checkpointer
postgres  11227  11217 0 03:47 ?    00:00:00 postgres: background writer
postgres  11228  11217 0 03:47 ?    00:00:00 postgres: walwriter
postgres  11229  11217 0 03:47 ?    00:00:00 postgres: autovacuum launcher
postgres  11230  11217 0 03:47 ?    00:00:00 postgres: stats collector
postgres  11231  11217 0 03:47 ?    00:00:00 postgres: logical replication launcher
#
 • Thực hiện trên: Node1 Tạo VIP cho cluster
# sudo pcs resource create vip-firstcluster ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=172.17.28.111 \
nic=ens33 cidr_netmask=28 op start timeout=60s interval=0s on-fail=restart \
op monitor timeout=120s interval=20s on-fail=restart op stop timeout=60s \
interval=0s on-fail=block --group masterg-firstcluster
 • Kiểm tra trạng thái cluster
# crm_mon -Arf1
...snip...
Full List of Resources:
 * Clone Set: drbd-fisrtcluster-clone [drbd-fisrtcluster] (promotable):
  * Masters: [ node1 ]
  * Slaves: [ node2 ]
 * Resource Group: masterg-firstcluster:
  * pgFS-firstcluster (ocf::heartbeat:Filesystem):  Started node1
  * pgsql-firstcluster    (ocf::heartbeat:pgsql): Started node1
  * vip-firstcluster (ocf::heartbeat:IPaddr2):    Started node1
...snip...
# ip a | grep -w inet
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet 172.17.28.69/28 brd 172.17.28.79 scope global noprefixroute ens33
  inet 172.17.28.111/28 scope global ens33
  inet 192.168.91.131/24 brd 192.168.91.255 scope global dynamic noprefixroute ens37
#
 • Thực hiện trên: Node1 Tạo constraint cho cluster
 • Khởi động group master với DRBD trên cùng một Node
# sudo pcs constraint colocation add started masterg-firstcluster with Master \
drbd-fisrtcluster-clone INFINITY 
 • Khởi động theo thứ tự DRBD xong rồi master group
# sudo pcs constraint order promote drbd-fisrtcluster-clone then start \
masterg-firstcluster symmetrical=false score=INFINITY 
 • Thực hiện trên: Node1 Test failover cluster
  • Kiểm tra trạng thái cluster
# crm_mon -Arf1
...snip...
Full List of Resources:
 * Clone Set: drbd-fisrtcluster-clone [drbd-fisrtcluster] (promotable):
  * Masters: [ node1 ]
  * Slaves: [ node2 ]
 * Resource Group: masterg-firstcluster:
  * pgFS-firstcluster (ocf::heartbeat:Filesystem):  Started node1
  * pgsql-firstcluster    (ocf::heartbeat:pgsql): Started node1
  * vip-firstcluster (ocf::heartbeat:IPaddr2):    Started node1
...snip...
 • Failover master resource sang node2
# pcs resource move masterg-firstcluster
Warning: Creating location constraint 'cli-ban-masterg-firstcluster-on-node1' with a score of -INFINITY for resource masterg-firstcluster on node1.
    This will prevent masterg-firstcluster from running on node1 until the constraint is removed
    This will be the case even if node1 is the last node in the cluster
 • Kiểm tra trạng thái cluster
# crm_mon -Arf1
...snip...
Full List of Resources:
 * Clone Set: drbd-fisrtcluster-clone [drbd-fisrtcluster] (promotable):
  * Masters: [ node2 ]
  * Slaves: [ node1 ]
 * Resource Group: masterg-firstcluster:
  * pgFS-firstcluster (ocf::heartbeat:Filesystem):  Started node2
  * pgsql-firstcluster    (ocf::heartbeat:pgsql): Started node2
  * vip-firstcluster (ocf::heartbeat:IPaddr2):    Started node2
...snip...
 • Xóa constraint tạo ra bởi lệnh move resource
# pcs resource clear masterg-firstcluster
Removing constraint: cli-ban-masterg-firstcluster-on-node1

Đến đây bạn đã có một PostgreSQL cluster tự động failover giữa các nodes nếu gặp lỗi.

Lời kết

Bao gồm pacemaker có rất nhiều cấu trúc cluster có thể áp dụng cho hệ thống của bạn. Bạn nên tham khảo vào mục đích sử dụng, yêu cầu từ hệ thống và business để lựa chọn cấu hình phù hợp với hệ thống của mình.

Hướng dẫn cài đặt postgres 13 beta 1

Hướng dẫn cài đặt postgres 13 beta 1

Vào ngày 21-05-2020, bản thử nghiệm Postgresql version 13 đã được công bố. Dự kiến cuối năm nay, chúng ta sẽ có bản chính thức của version 13. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy thử nghiệm version 13 beta và cùng nhau tìm hiểu, đóng góp, chia sẻ những tính năng mới của version này nào

Cài đặt các package hỗ trợ:

# yum install -y gcc make systemd-devel zlib-devel readline-devel

Tạo postgres user

# useradd -m -s /bin/bash postgres

Tiến hành Download source code PostgreSQL

# cd /usr/local/src
# wget https://ftp.postgresql.org/pub/source/v13beta1/postgresql-13beta1.tar.gz
 
(Hoặc bạn có thể download từ windows PC rồi dùng WinSCP copy lên server linux)

Tiến hành giải nén:

# gunzip postgresql-13beta1.tar.gz
# tar xf postgresql-13beta1.tar
# cd postgresql-13beta1
# chown postgres:postgres -R postgresql-13beta1/

Chuyển qua user postgres

# sudo -iu postgres

Thực hiện build

### Thực hiện cấu hình:
$ /usr/local/src/postgresql-13beta1
./configure --with-icu --with-openssl --with-systemd
Chú ý: --with-systemd : hỗ trợ build với systemd

Make a build

$ make

Kiểm tra trước khi cài đặt

$ make check
 

Tiến hành cài đặt

$ sudo make install
 

Cấu hình biến môi trường cho postgres server:

$ DATA_DIR=/usr/local/pgsql/data
$ sudo mkdir $DATA_DIR
$ sudo chown postgres $DATA_DIR
$ echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/pgsql/bin' > /etc/profile.d/postgres.sh

Khởi tạo database cluster

$ initdb --encoding=UTF8 --locale=C -D $DATA_DIR
$ pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data start


**Như vậy bạn đã cài xong postgres 13 beta để trải nghiệm rồi**
**Have a nice time**

Cấu hình master slave cho postgresql 12

Hướng dẫn cấu hình master-slave cho postgresql version 12

Ví dụ chúng ta có 2 server cần cấu hình mô hình master-slave:
Master node: 10.133.36.95
Slave node: 10.133.36.96

Trước tiên bạn cần cài đặt postgresql 12 cho 2 servers như các hướng dẫn ở phần trước:
Hướng dẫn cài đặt postgres 12 từ Source Code (27/03/2020)
Hướng dẫn cấu hình postgresql service trong systemd(28/03/2020)

Bây giờ chúng ta tiến hành cấu hình mô hình master-slave:

Thực hiện cấu hình cho master node

step 01: Tạo thư mục archive wal

$ sudo mkdir -p /usr/local/pgsql/archive/
$ sudo chmod 700 /usr/local/pgsql/archive/
$ sudo chown -R postgres:postgres /usr/local/pgsql/archive/

step 02: Thực hiện cấu hình trên postgresql.conf

$ cd /usr/local/pgsql/data
$ vim postgresql.conf
 

listen_addresses = '10.133.36.95'
wal_level = hot_standby
synchronous_commit = on
archive_mode = on
archive_command = 'cp %p /usr/local/pgsql/archive/%f'
max_wal_senders = 2
wal_keep_segments = 10
synchronous_standby_names = 'slave_db'

step 03: Tạo new user với quyền replication

sudo -u postgres psql
postgres=# createuser --replication -P replica
Enter password for new role:
Enter it again:

step 04: Thực hiện cấu hình trên pg_hba.conf

$ cd /usr/local/pgsql/data/
$ vim pg_hba.conf

# Localhost
host replication replica 127.0.0.1/32 md5

# Master
host replication replica 10.133.36.95/32 md5

# Slave
host replication replica 10.133.36.96/32 md5

step 05: Khởi động lại postgresql database

$ sudo systemctl restart postgresql

 

Thực hiện cấu hình cho slave node

step 01: Dừng chạy postgresql

$ sudo systemctl stop postgresql

step 02: Xóa tất cả file trong thư mục data

rm -rf /usr/local/pgsql/data/*

step 03: Copy tất cả file từ thư mục data của master node sang slave node

$ pg_basebackup -h 10.133.36.95 -U replica -p 5432 -D /usr/local/pgsql/data -Fp -Xs -P -R

step 04: Tạo file standby.signal

(Chú ý: đây là điểm khác biệt của version 12 so với các version trước)
touch /usr/local/pgsql/data/standby.signal

step 05: Thực hiện khai báo cấu hình vào file config postgres

$ cd /usr/local/pgsql/data
$ vim postgresql.conf
listen_addresses = '10.133.36.96'
hot_standby = on
$ vim postgresql.auto.conf
primary_conninfo = 'user=replica password=root host=10.133.36.95 port=5432 sslmode=prefer sslcompression=0 gssencmode=disable target_session_attrs=any application_name=slave_db'

step 06: khởi động postgresql service

sudo systemctl start postgresql
 

Kiểm tra lại kết quả

$ psql -x -c "select * from pg_stat_replication"

Như vậy bạn đã cấu hình xong mô hình master-slave cho postgresql version 12. Và bạn thấy điểm khác biệt là vesion 12 sẽ không còn file recovery.conf như các version trước nữa.Hãy khám phá thêm những điểm khác biệt của version 12 ở các bài viết tiếp nhé

Hướng dẫn cài extension pg_show_plans

1. Định nghĩa

pg_show_plans là một công cụ PostgreSQL miễn phí cho phép bạn giám sát các SQL Execution plan trong thời gian thực.
Từ trước đến nay, chúng ta không có cách nào theo dõi các SQL Execution plan trong khi câu lệnh SQL vẫn đang chạy.
Bây giờ bạn có thể thấy chính xác những gì đang diễn ra trên máy chủ của mình - trực tiếp và trong thời gian thực với pg_show_plans.

2. Cách cài đặt pg_show_plans tool

Bước 1: download gói pg_show_plans

$ sudo git clone https://github.com/cybertec-postgresql/pg_show_plans.git

Bước 2: Cài đặt pg_show_plans

$ cd pg_show_plans
$ sudo make

$ sudo make install

Bước 3 : Thêm cấu hình tại postgresql.conf và khởi động lại DB

vi postgresql.conf
shared_preload_libraries = 'pg_show_plans'

$ pg_ctl -D /ur/local/pgsql/data restart

Bước 4: Tạo pg_show_plans extension trong postgresql

$ psql -c "CREATE EXTENSION pg_show_plans;"

3. Cách sử dụng

SELECT * FROM pg_show_plans;
SELECT p.pid, p.level, p.plan, a.query FROM pg_show_plans p LEFT JOIN pg_stat_activity a ON p.pid = a.pid AND p.level = 0 ORDER BY p.pid, p.level;

Cách enable and disable pg_show_plans

pg_show_plans_disable() dùng để disable pg_show_plans trong postgresql
pg_show_plans_enable() dùng để enable pg_show_plans trong postgresql

Cách thay đổi format hiển thị

pgsp_format_json() Hiển thị dạng json
pgsp_format_text() Hiển thị dạng text

PostgreSQL 10~ Declarative Partitioning

Lời mở đầu

Partitioning bảng dữ liệu, là chức năng tách dữ liệu vật lý của một bảng dữ liệu lớn sang các bảng nhỏ hơn.
Nhờ phân chia dữ liệu được qua các bảng con nhỏ hơn chức năng được biết đến với những lợi ích như bên dưới.

 • Tăng performance của hệ thống.
  Thay vì truy cập dữ toàn bộ dữ liệu (hay thực hiện scan toàn index), chức năng này chỉ truy cập dữ liệu ở bảng (index) con cần thiết, ngoài ra có thể thực hiện truy vấn song song trên các bảng con nên performance tăng đáng kể nếu có thiết kế thích hợp.
 • Quản lý dễ dàng.
  Đối với dữ liệu thiết kế kiểu INSERT/DELETE diễn ra định kỳ. Bạn có thể xoá dữ liệu bằng DROP bảng con không cần thiết, thay vì thực hiện DELETE và VACUUM.
  Ngoài ra việc migration dữ liệu, backup/restore, hay các thao tác maintenance dữ liệu như VACUUM/REINDEX cũng diễn ra dễ dàng hơn.

PostgreSQL hỗ trợ chức năng Partitioning bảng dữ liệu.
Trước phiên bản 10, PostgreSQL cung cấp chức năng kế thừa (INHERITS) để thực hiện partitioning bảng dữ liệu. Nhưng việc điều hướng dữ liệu đến các bảng con khi INSERT hay UPDATE không diễn ra tự động mà phải sử dụng TRIGGER để thực hiện.

Bài viết này giới thiệu về chức năng partitioning bảng dữ liệu theo kiến trúc mới, chức năng Declarative Partitioning được đưa vào từ phiên bản PostgreSQL 10.

Scale out cho hệ thống PostgreSQL

Trước khi đi vào giới thiệu cụ thể, xin được tóm tắt các kỹ thuật scale out hệ thống của PostgreSQL hiện tại.
Đối với các hệ thống lớn hay các hệ thống dữ liệu có độ lớn tăng dần theo thời gian, việc thiết kế scale out (chia nhỏ dữ liệu thành nhiều phần để dễ quản lý) là một việc quan trọng nếu không muốn xử lý các vấn đề về dung lượng sau vận hành. PostgeSQL cung cấp các chức năng như bên dưới để hỗ trợ scale out hệ thống.

 • Sử dụng TABLESPACE
  Từ các phiên bản cũ TABLESPACE đã được sử dụng như công cụ để phân tán dữ liệu qua nhiều đĩa cứng giảm disk I/O. Nhưng gần đây gần đây nhiều hệ thống chuyển qua sử dụng RAID, nên chức năng này cũng không được sử dụng nhiều
 • Sử dụng các software liên quan
  Sử dụng một số cluster software như PostgreSQL-XL, pacemaker, pgpool-II sử dụng slave node để tham chiếu giảm tải cho master. Hay dùng chức năng load balancer (của pgpool-II),... cũng có thể được coi là một trong các giải pháp scale out. Giải pháp này hơi khó khăn về mặt bảo trì về cấu trúc hệ thống.
 • Cascade Replication
  Là chức năng đưa vào từ phiên bản 9.2 của PostgreSQL, slave node có thể chuyển tiếp đồng bộ sang các node slave mới.Ta có thể sử dụng chức năng này để scale out cho hệ thống. Hạn chế của cấu trúc này là cascade replication chỉ support phi đồng bộ, thời gian phản ánh WAL (transaction log) lên các slave node có thể trễ, nên dữ liệu trên slave không phải lúc nào cũng là mới nhất.
 • Sử dụng postgres_fwd
  Contrib postgres_fwd cho phép PostgreSQL kết nối tới server bên ngoài. PostgreSQL 9.6 hỗ trợ push down, kết quả được sử lý (sort, join, ...) ở remote server trước khi gửi về local. Việc này làm giảm tải rất nhiều cho local server trong các hệ thống lớn.
  Chức năng này trong tương lai được kỳ vọng là tạo thành nền tảng cho chức năng Sharding giống như các RDBMS như mongodb.
 • Partitioning Table
  Chức năng phân tán dữ liệu từ một bảng sang nhiều bảng con để tăng khả năng scale out cho hệ thống. Từ Application chỉ cần chú ý tới bảng dữ liệu cha. Dữ liệu khi INSERT/UPDATE vào bảng cha sẽ được phân tán tới các bảng con. Khi SELECT dữ liệu bảng cha, nhờ chức năng Partitioning dữ liệu các bảng con được tập hợp lại và gửi lại cho bảng cha. Các hệ thống cũ thường sử dụng chức năng này kết hợp với TABLESPACE để scale out hệ thống.

Chức năng Partitioning của PostgreSQL

Chức năng này cũng là một chức năng được được PostgreSQL đưa vào sớm từ phiên bản 8.1. Mặc dù có một số hạn chế overhead do phải thiết dựa trên trigger, nhưng chức năng này cũng được sử dụng rộng dãi cho tới nay. Từ phiên bản 10 PostgreSQL hỗ trợ phương thức partitioning mới, không dựa vào trigger nên có performance tốt và cách sử dụng đơn giản.

Chức năng Partitioning sử dụng kế thừa

Ở các phiên bản trước của PostgreSQL 10, để sử dụng chức năng partitioning. Ta cần các bước tổng quan như sau.

 1. Tạo bảng master
 2. Tạo các bảng con
 3. Tạo TRIGGER cho bảng master

Tạo bảng master

Ta tạo bảng master với các trường cần thiết.
Ở đây ta sử dụng cột range cho chức năng partitioning.

10000 postgres@postgres=# CREATE TABLE parent(id integer, childname text, range bigint);
CREATE TABLE

Tạo các bảng con

Bạn có thể định nghĩa số lượng bảng con tuỳ ý theo thiết kế hệ thống của bạn. Nhưng community khuyến cáo không nên sử dụng quá 100 bảng con.
Ví dụ bên dưới mình tạo 3 bảng con kế thừa bảng master.
Ở đây mình sử dụng ràng buộc CHECK dữ liệu, để bảng con tương ứng chỉ chứa những giá trị cho phép.
Khi tham chiếu dữ liệu bảng cha, PostgreSQL có thể dựa vào ràng buộc CHECK của bảng con để bỏ qua tham chiếu tới các bảng con không cần thiết.

10000 postgres@postgres=# CREATE TABLE child1(check(range <= 99999)) inherits(parent);
CREATE TABLE
10000 postgres@postgres=# CREATE TABLE child2(check(range > 99999 and range <= 199999)) inherits(parent);
CREATE TABLE
10000 postgres@postgres=# CREATE TABLE child3(check(range > 199999)) inherits(parent);
CREATE TABLE
10000 postgres@postgres=#

Tạo TRIGGER cho bảng master

Mặc định khi tạo table con ta đã có thể sử dụng chức năng partitioning để truy suất dữ liệu các bảng con thông qua bảng master. Nhưng để insert dữ liệu tới các bảng con thông qua bảng master ta phải sử dụng chức năng TRIGGER của PostgreSQL.
Ví dụ bên dưới thực hiện:

 • Tạo hàm TRIGGER insert_to_child cho phép kiểm tra dữ liệu INSERT và, thực hiện INSERT vào các bảng con tương ứng mà không thực hiện INSERT trên bảng master (return NULL;).
 • Sử dụng hàm insert_to_child đã định nghĩa để tạo TRIGGER cho bảng master trước khi INSERT dữ liệu.

Ta có thể sử dụng chức năng RULE của PostgreSQL thay vì tạo TRIGGER. RULE có overhead nhiều hơn TRIGGER khi INSERT 1 hàng, nhưng ngược lại khi INSERT một khối lượng lớn dữ liệu (ví dụ như COPY) thì overhead nhỏ hơn TRIGGER.

10000 postgres@postgres=# CREATE OR REPLACE FUNCTION insert_to_child () RETURNS TRIGGER
AS 
$$ 
BEGIN
  IF (NEW.range <= 99999) THEN
    INSERT INTO child1 VALUES (NEW.*);
  ELSIF (NEW.range > 99999 AND NEW.range <= 199999) THEN
    INSERT INTO child2 VALUES (NEW.*);
  ELSIF (NEW.range > 199999) THEN
    INSERT INTO child3 VALUES (NEW.*);
  ELSE
    RAISE EXCEPTION 'out of range';
  END IF;
  RETURN NULL;
END;
$$
LANGUAGE PLPGSQL;
CREATE FUNCTION
10000 postgres@postgres=# CREATE TRIGGER insert_to_child_tg BEFORE INSERT ON parent FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE insert_to_child();
CREATE TRIGGER

Sau khi tạo được bảng con và TRIGGER cho bảng master. Bảng master sẽ có cấu trúc như bên dưới.

10000 postgres@postgres=# \d+ parent
                  Table "public.parent"
 Column  | Type  | Collation | Nullable | Default | Storage | Stats target | Description 
-----------+---------+-----------+----------+---------+----------+--------------+-------------
 id    | integer |      |     |     | plain  |       | 
 childname | text  |      |     |     | extended |       | 
 range   | bigint |      |     |     | plain  |       | 
Triggers:
  insert_to_child_tg BEFORE INSERT ON parent FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE insert_to_child()
Child tables: child1,
       child2,
       child3

Thực hiện truy vấn

INSERT & SELECT dữ liệu

Ví dụ bên dưới INSERT 3 dòng dữ liệu thông qua bảng master và xác nhận dữ liệu đã được ghi vào các bảng con nhờ TRIGGER đã định nghĩa.

10000 postgres@postgres=# INSERT INTO parent VALUES (1,'a',1), (2,'b',199999), (3,'c',200000);
INSERT 0 0
10000 postgres@postgres=# SELECT * FROM parent ;
 id | childname | range 
----+-----------+--------
 1 | a     |   1
 2 | b     | 199999
 3 | c     | 200000
(3 rows)
10000 postgres@postgres=# SELECT * FROM parent ;
 id | childname | range 
----+-----------+--------
 1 | a     |   1
 2 | b     | 199999
 3 | c     | 200000
(3 rows)

10000 postgres@postgres=# SELECT * FROM child1;
 id | childname | range 
----+-----------+-------
 1 | a     |   1
(1 row)

10000 postgres@postgres=# SELECT * FROM child2;
 id | childname | range 
----+-----------+--------
 2 | b     | 199999
(1 row)

10000 postgres@postgres=# SELECT * FROM child3;
 id | childname | range 
----+-----------+--------
 3 | c     | 200000
(1 row)

Như kết quả EXPLAIN của câu lệnh SELECT bảng master bên dưới. Dữ liệu được tìm kiếm ở các bảng con chứa dữ liệu tương ứng và bảng master.

10000 postgres@postgres=# EXPLAIN (ANALYZE,VERBOSE) SELECT * FROM parent WHERE range IN (1,199999);
                          QUERY PLAN                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Append (cost=0.00..48.37 rows=23 width=44) (actual time=0.028..0.039 rows=2 loops=1)
  -> Seq Scan on public.parent (cost=0.00..0.00 rows=1 width=44) (actual time=0.011..0.011 rows=0 loops=1)
     Output: parent.id, parent.childname, parent.range
     Filter: (parent.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
  -> Seq Scan on public.child1 (cost=0.00..24.12 rows=11 width=44) (actual time=0.015..0.016 rows=1 loops=1)
     Output: child1.id, child1.childname, child1.range
     Filter: (child1.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
  -> Seq Scan on public.child2 (cost=0.00..24.12 rows=11 width=44) (actual time=0.008..0.009 rows=1 loops=1)
     Output: child2.id, child2.childname, child2.range
     Filter: (child2.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
 Planning Time: 1.433 ms
 Execution Time: 0.082 ms
(12 rows)

10000 postgres@postgres=# show constraint_exclusion ;
 constraint_exclusion 
----------------------
 partition
(1 row)

PostgreSQL bỏ qua tìm kiếm dữ liệu dựa vào ràng buộc CHECK thông qua tham số constraint_exclusion. Nếu tham số này thiết lập là on hoặc partition, PostgreSQL sẽ sử dụng ràng buộc CHECK để bỏ qua tìm kiếm ở bảng con không cần thiết.
Ví dụ bên dưới khi set constraint_exclusion sang off, PostgreSQL scan tất cả các bảng con.

10000 postgres@postgres=# set constraint_exclusion TO off;
SET
10000 postgres@postgres=# EXPLAIN (ANALYZE,VERBOSE) SELECT * FROM parent WHERE range IN (1,199999);
                          QUERY PLAN                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Append (cost=0.00..72.55 rows=34 width=44) (actual time=0.021..0.053 rows=2 loops=1)
  -> Seq Scan on public.parent (cost=0.00..0.00 rows=1 width=44) (actual time=0.006..0.006 rows=0 loops=1)
     Output: parent.id, parent.childname, parent.range
     Filter: (parent.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
  -> Seq Scan on public.child1 (cost=0.00..24.12 rows=11 width=44) (actual time=0.013..0.014 rows=1 loops=1)
     Output: child1.id, child1.childname, child1.range
     Filter: (child1.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
  -> Seq Scan on public.child2 (cost=0.00..24.12 rows=11 width=44) (actual time=0.007..0.007 rows=1 loops=1)
     Output: child2.id, child2.childname, child2.range
     Filter: (child2.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
  -> Seq Scan on public.child3 (cost=0.00..24.12 rows=11 width=44) (actual time=0.022..0.022 rows=0 loops=1)
     Output: child3.id, child3.childname, child3.range
     Filter: (child3.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
     Rows Removed by Filter: 1
 Planning Time: 0.299 ms
 Execution Time: 0.128 ms
(16 rows)

UPDATE dữ liệu

Như ví dụ bên dưới vì ta chưa tạo TRIGGER khi UPDATE bảng master. Nên dữ liệu UPDATE không nằm trong khoảng của ràng buộc CHECK sẽ gây ra lỗi. Nếu muốn khắc phục lỗi này ta phải định nghĩa thêm TRIGGER thực hiện điều hướng dữ liệu UPDATE tới các bảng con tương ứng.

10000 postgres@postgres=# UPDATE parent SET range = 200000 WHERE range = 1;
ERROR: new row for relation "child1" violates check constraint "child1_range_check"
DETAIL: Failing row contains (1, a, 200000).
10000 postgres@postgres=# UPDATE parent SET range = 2 WHERE range = 1;
UPDATE 1
10000 postgres@postgres=# 

Declarative Partitioning (PostgreSQL 10 ~)

Nếu như ta phải thực hiện nhiều thao tác mới sử dụng được chức năng Partitioning sử dụng kế thừa như trên, thì từ phiên bản 10 ta chỉ đơn giản thực hiện các thao tác bên dưới là có thể sử dụng được.

 1. Tạo bảng master với tuỳ chọn partitioning
 2. Tạo bảng con tương ứng cho bảng master

Tạo bảng master Declarative Partitioning

Chức năng Declarative Partitioning hỗ trợ các phương thức partitioning như sau:

 • range (PostgreSQL 10~) Chỉ định phạm vi giá trị cho cột khoá của mỗi bảng con
 • list (PostgreSQL 10~) Chỉ định danh sách giá trị cho cột khoá của mỗi bảng con
 • hash (PostgreSQL 11~)
  Sử dụng hash để chỉ định giá trị cho cột khoá của mỗi bảng con

Ví dụ bên dưới mình sử dụng phương thức range (tương ứng với ví dụ ở chức năng partitioning sử dụng kế thừa).

10000 postgres@postgres=# CREATE TABLE parent_pg10(id integer, name text, range bigint) PARTITION BY RANGE (range);
CREATE TABLE

Tạo bảng con tương ứng cho bảng master

10000 postgres@postgres=# CREATE TABLE child1_pg10 PARTITION OF parent_pg10 FOR VALUES FROM (0) TO (99999) ;
CREATE TABLE
10000 postgres@postgres=# CREATE TABLE child2_pg10 PARTITION OF parent_pg10 FOR VALUES FROM (99999) TO (200000) ;
CREATE TABLE
10000 postgres@postgres=# CREATE TABLE child3_pg10 PARTITION OF parent_pg10 FOR VALUES FROM (200000) TO (9223372036854775807) ;
CREATE TABLE

Sau khi tạo được bảng con. Bảng master sẽ có cấu trúc như bên dưới.

10000 postgres@postgres=# \d+ parent_pg10
                Table "public.parent_pg10"
 Column | Type  | Collation | Nullable | Default | Storage | Stats target | Description 
--------+---------+-----------+----------+---------+----------+--------------+-------------
 id   | integer |      |     |     | plain  |       | 
 name  | text  |      |     |     | extended |       | 
 range | bigint |      |     |     | plain  |       | 
Partition key: RANGE (range)
Partitions: child1_pg10 FOR VALUES FROM ('0') TO ('99999'),
      child2_pg10 FOR VALUES FROM ('99999') TO ('200000'),
      child3_pg10 FOR VALUES FROM ('200000') TO ('9223372036854775807')

Thực hiện truy vấn

INSERT & SELECT dữ liệu

Ví dụ bên dưới INSERT 3 dòng dữ liệu thông qua bảng master và xác nhận dữ liệu đã được ghi vào các bảng con nhờ chức năng Declarative Partitioning.

10000 postgres@postgres=# INSERT INTO parent_pg10 VALUES (1,'a',1), (2,'b',199999), (3,'c',200000);
INSERT 0 3
10000 postgres@postgres=# SELECT * FROM parent_pg10 ;
 id | name | range 
----+------+--------
 1 | a  |   1
 2 | b  | 199999
 3 | c  | 200000
(3 rows)

10000 postgres@postgres=# SELECT * FROM child1_pg10 ;
 id | name | range 
----+------+-------
 1 | a  |   1
(1 row)

10000 postgres@postgres=# SELECT * FROM child2_pg10 ;
 id | name | range 
----+------+--------
 2 | b  | 199999
(1 row)

10000 postgres@postgres=# SELECT * FROM child3_pg10 ;
 id | name | range 
----+------+--------
 3 | c  | 200000
(1 row)

Như kết quả EXPLAIN của câu lệnh SELECT bảng master bên dưới. Mặc định dữ liệu được tìm kiếm qua các bảng con chứa dữ liệu tương ứng (bảng master không chứa dữ liệu).

10000 postgres@postgres=# EXPLAIN (ANALYZE,VERBOSE) SELECT * FROM parent_pg10 WHERE range IN (1,199999);
                           QUERY PLAN                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Append (cost=0.00..48.36 rows=22 width=44) (actual time=0.028..0.041 rows=2 loops=1)
  -> Seq Scan on public.child1_pg10 (cost=0.00..24.12 rows=11 width=44) (actual time=0.027..0.028 rows=1 loops=1)
     Output: child1_pg10.id, child1_pg10.name, child1_pg10.range
     Filter: (child1_pg10.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
  -> Seq Scan on public.child2_pg10 (cost=0.00..24.12 rows=11 width=44) (actual time=0.010..0.010 rows=1 loops=1)
     Output: child2_pg10.id, child2_pg10.name, child2_pg10.range
     Filter: (child2_pg10.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
 Planning Time: 1.352 ms
 Execution Time: 0.099 ms
(9 rows)

Cũng giống với chức năng partitioning sử dụng kết thừa. Sau khi set tham số constraint_exclusion sang off, dữ liệu được tìm kiếm trên tất cả các bảng.

Ở phiên bản PostgreSQL 11, PostgreSQL không sử dụng exclusion constraint cho việc loại trừ tìm kiếm dữ liệu bảng con không cần thiết (prunning), nên tham số constraint_exclusion không có hiệu lực, thay vào đó ta sử dụng tham số enable_partition_pruning.

10000 postgres@postgres=# set constraint_exclusion to off;
SET
10000 postgres@postgres=# set constraint_EXPLAIN (ANALYZE,VERBOSE) SELECT * FROM parent_pg10 WHERE range IN (1,199999);
                           QUERY PLAN                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Append (cost=0.00..26.15 rows=13 width=44) (actual time=0.017..0.046 rows=2 loops=1)
  -> Seq Scan on public.child1_pg10 (cost=0.00..1.01 rows=1 width=44) (actual time=0.016..0.017 rows=1 loops=1)
     Output: child1_pg10.id, child1_pg10.name, child1_pg10.range
     Filter: (child1_pg10.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
  -> Seq Scan on public.child2_pg10 (cost=0.00..1.01 rows=1 width=44) (actual time=0.007..0.007 rows=1 loops=1)
     Output: child2_pg10.id, child2_pg10.name, child2_pg10.range
     Filter: (child2_pg10.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
  -> Seq Scan on public.child3_pg10 (cost=0.00..24.12 rows=11 width=44) (actual time=0.020..0.020 rows=0 loops=1)
     Output: child3_pg10.id, child3_pg10.name, child3_pg10.range
     Filter: (child3_pg10.range = ANY ('{1,199999}'::bigint[]))
     Rows Removed by Filter: 1
 Planning time: 0.278 ms
 Execution time: 0.090 ms
(13 rows)

UPDATE dữ liệu

 • Ở phiên bản PostgreSQL 10, cũng giống như với partitioning sử dụng kế thừa, câu lệnh UPDATE thất bại nếu dữ liệu mới cho cột key nằm ở partition khác.
10000 postgres@postgres=# UPDATE parent_pg10 SET range = 200001 WHERE range = 1;
ERROR: new row for relation "child1_pg10" violates partition constraint
DETAIL: Failing row contains (1, a, 200001).
 • Ở phiên bản PostgreSQL 11, hạn chế bên trên đã được loại bỏ, dữ liệu tự động điều hướng sang partition tương ứng.
11000 postgres@postgres=# UPDATE parent_pg10 SET range = 200001 WHERE range = 1;
UPDATE 1
11000 postgres@postgres=# SELECT * FROM child3_pg10 ;
 id | name | range 
----+------+--------
 3 | c  | 200000
 1 | a  | 200001
(2 rows)

Ở trường hợp dữ liệu đồng thời được update trên một cột key, có thể xảy ra lỗi, vui lòng xem mục hạn chế ở cuối bài viết này.

Performance

Như ví dụ bên dưới. Do có overhead bởi TRIGGER, Performance của INSERT giảm rõ rệt (~10 lần) khi sử dụng phương thức partitioning sử dụng kế thừa.

 • Kết quả EXPLAIN sử dụng phương thức partitioning sử dụng kế thừa.
10000 postgres@postgres=# EXPLAIN (ANALYZE,VERBOSE) INSERT INTO parent SELECT generate_series(1,999999),'CHILD', random()*10000000;
                             QUERY PLAN                             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Insert on public.parent (cost=0.00..17.52 rows=1000 width=44) (actual time=33340.724..33340.724 rows=0 loops=1)
  -> Subquery Scan on "*SELECT*" (cost=0.00..17.52 rows=1000 width=44) (actual time=0.008..1278.986 rows=999999 loops=1)
     Output: "*SELECT*".generate_series, 'CHILD'::text, "*SELECT*"."?column?_1"
     -> ProjectSet (cost=0.00..5.02 rows=1000 width=44) (actual time=0.005..692.425 rows=999999 loops=1)
        Output: generate_series(1, 999999), NULL::unknown, (random() * '10000000'::double precision)
        -> Result (cost=0.00..0.01 rows=1 width=0) (actual time=0.001..0.001 rows=1 loops=1)
 Planning Time: 0.076 ms
 Trigger insert_to_child_tg: time=31178.106 calls=999999
 Execution Time: 33340.757 ms
(9 rows)
 • Kết quả EXPLAIN sử dụng phương thức Declarative Partitioning.
10000 postgres@postgres=# EXPLAIN (ANALYZE,VERBOSE) INSERT INTO parent_pg10 SELECT generate_series(1,999999),'CHILD', random()*10000000;
                            QUERY PLAN                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Insert on public.parent_pg10 (cost=0.00..17.52 rows=1000 width=44) (actual time=3814.105..3814.105 rows=0 loops=1)
  -> Subquery Scan on "*SELECT*" (cost=0.00..17.52 rows=1000 width=44) (actual time=0.011..646.356 rows=999999 loops=1)
     Output: "*SELECT*".generate_series, 'CHILD'::text, "*SELECT*"."?column?_1"
     -> ProjectSet (cost=0.00..5.02 rows=1000 width=44) (actual time=0.007..328.986 rows=999999 loops=1)
        Output: generate_series(1, 999999), NULL::unknown, (random() * '10000000'::double precision)
        -> Result (cost=0.00..0.01 rows=1 width=0) (actual time=0.001..0.002 rows=1 loops=1)
 Planning Time: 0.100 ms
 Execution Time: 3814.203 ms
(8 rows)

Một số hạn chế và chú ý liên quan tới chức năng Declarative Partitioning

 1. Không hỗ trợ Primary Key cho cột khoá
10000 postgres@postgres=# alter table child1_pg10 add primary key (range);
ERROR: multiple primary keys for table "child1_pg10" are not allowed
 1. Không hỗ trợ khoá ngoại lai
  Không hỗ hợ Primary Key đồng nghĩa với không hỗ trợ khoá ngoại lai tham chiếu tới cột khoá.
10000 postgres@postgres=# create table grand_child(id integer, name text, range bigint references child1(range));
ERROR: there is no unique constraint matching given keys for referenced table "child1"
 1. Cập nhật dữ liệu sang partition khác (hạn chế ở phiên bản PostgreSQL 10, đã được fixed ở phiên bản 11)
 • Ở phiên bản PostgreSQL 10, Declarative Partitioning không hỗ trợ lệnh UPDATE chuyển dữ liệu từ partition này qua partition khác.
10000 postgres@postgres=# UPDATE parent_pg10 SET range = 200001 WHERE range = 1;
ERROR: new row for relation "child1_pg10" violates partition constraint
DETAIL: Failing row contains (1, a, 200001).
 • Phiên bản PostgreSQL 11 đã loại bỏ được hạn chế bên trên, nhưng nếu dữ liệu đang được chuyển qua partition khác, cùng lúc đó có lệnh UPDATE đối với dữ liệu tương ứng sẽ có thể xảy ra lỗi như bên dưới.
11000 postgres@postgres=#* update parent_pg10 SET range = 1000;
ERROR: tuple to be updated was already moved to another partition due to concurrent update
 1. Không hỗ trợ ON CONFLICT (hạn chế ở phiên bản PostgreSQL 10, đã được fixed ở phiên bản 11)
 • Ở phiên bản 10 Declarative Partitioning không hỗ trợ cấu trúc ON CONFLICT.
10000 postgres@postgres=# insert into parent_pg10 values(1,'a',1) on conflict do nothing;
ERROR: ON CONFLICT clause is not supported with partitioned tables
 • Hạn chế này đã được fixed tại phiên bản 11.
11000 postgres@postgres=#* into parent_pg10 values(1,'a',1) on conflict do nothing;
INSERT 0 0
 1. TRIGGER mức độ dòng dữ liệu phải được định nghĩa ở bảng con, vì bảng cha không chứa dữ liệu.

 2. Bảng con của một bảng master không thể có cả bảng cố định và bảng tạm thời (temp table).

11000 postgres@postgres=# CREATE temp TABLE child3_pg11 PARTITION OF parent_pg10 FOR VALUES FROM (200000) TO (9223372036854775807) ;
ERROR: cannot create a temporary relation as partition of permanent relation "parent_pg10"
 1. Không hỗ trợ full cho postgres_fdw (hạn chế ở phiên bản PostgreSQL 10, đã được fixed ở phiên bản 11).

Ta có thể sử dụng chức năng partitioning table kết hợp với postgres_fdw để scale out hệ thống như bên dưới ở phiên bản PostgreSQL 11.
Ở phiên bản 10 có thể cấu hình được hệ thống bên dưới, nhưng hệ thống chưa hỗ trợ hoàn toàn các câu lệnh SQL cho postgres_fdw.
Hệ thống ví dụ bên dưới, sử dụng chức năng partitioning với 2 bảng con, 2 bảng con này tiếp tục được đồng bộ sang các DB install khác thông qua chức năng postgres_fdw.

===========================================
DB install 1:     Bảng master
              |
          +- partitioning -+
          |        |
        bảng con 1   bảng con 2
          |        |
===================+==postgres_fdw==+======
DB install 2:   |        |
        bảng con 1      |
          |        |
===================+==postgres_fdw==+======
DB install 3:            |
                bảng con 2
                  |
===========================================

Những thay đổi ở phiên bản PostgreSQL 11

Ở phiên bản PostgreSQL 11, có 3 cải thiện chính như bên dưới.

Faster partition pruning

Ở phiên bản 10 PostgreSQL sử dụng constraint_exclusion để bỏ qua partition không cần thiết. Việc loại bỏ này thực hiện bởi sử dụng giá trị ở WHERE clause rồi so sánh với các metadata của từng partition. Phiên bản 11 không sử dụng constraint_exclusion nữa mà thực hiện tìm kiếm trực tiếp tới partition cần thiết làm tăng performance.

Partition Pruning at Execution Time

Phiên bản 10 thực hiện bỏ qua partition không cần thiết (prunning) ở giai đoạn planning. Nếu chỉ thực hiện ở giai đoạn này, PostgreSQL sẽ không thể thực hiện prunning được những câu lệnh có truy vấn phụ như ví dụ bên dưới.

 • Ở phiên bản 10, PostgreSQL thực hiện scan trên tất cả các bảng con khi biểu thức tìm kiếm là một truy vấn phụ vì truy vấn chưa được thực thi ở giai đoạn planning.
10000 postgres@postgres=# explain (analyze, verbose) select * from parent_pg10 where range = (select id from temp);
                            QUERY PLAN                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Append (cost=35.50..19111.50 rows=3 width=18) (actual time=210.733..210.733 rows=0 loops=1)
  InitPlan 1 (returns $0)
   -> Seq Scan on public.temp (cost=0.00..35.50 rows=2550 width=4) (actual time=0.006..0.007 rows=1 loops=1)
      Output: temp.id
  -> Seq Scan on public.child1_pg10 (cost=0.00..192.64 rows=1 width=18) (actual time=3.033..3.033 rows=0 loops=1)
     Output: child1_pg10.id, child1_pg10.name, child1_pg10.range
     Filter: (child1_pg10.range = $0)
     Rows Removed by Filter: 10051
  -> Seq Scan on public.child2_pg10 (cost=0.00..192.30 rows=1 width=18) (actual time=2.420..2.420 rows=0 loops=1)
     Output: child2_pg10.id, child2_pg10.name, child2_pg10.range
     Filter: (child2_pg10.range = $0)
     Rows Removed by Filter: 10024
  -> Seq Scan on public.child3_pg10 (cost=0.00..18691.06 rows=1 width=18) (actual time=205.277..205.277 rows=0 loops=1)
     Output: child3_pg10.id, child3_pg10.name, child3_pg10.range
     Filter: (child3_pg10.range = $0)
     Rows Removed by Filter: 979925
 Planning time: 0.287 ms
 Execution time: 210.785 ms
(18 rows)
 • PostgreSQL 11 thực hiện prunning khi thực thi truy vấn. Nên có thể đối ứng cả truy vấn phụ.
11000 postgres@postgres=# explain (analyze, verbose) select * from parent_pg10 where range = (select id from temp);
                           QUERY PLAN                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Append (cost=35.50..18906.51 rows=3 width=18) (actual time=6.997..6.997 rows=0 loops=1)
  InitPlan 1 (returns $0)
   -> Seq Scan on public.temp (cost=0.00..35.50 rows=2550 width=4) (actual time=0.799..0.801 rows=1 loops=1)
      Output: temp.id
  -> Seq Scan on public.child1_pg10 (cost=0.00..190.64 rows=1 width=18) (actual time=6.157..6.157 rows=0 loops=1)
     Output: child1_pg10.id, child1_pg10.name, child1_pg10.range
     Filter: (child1_pg10.range = $0)
     Rows Removed by Filter: 10051
  -> Seq Scan on public.child2_pg10 (cost=0.00..189.30 rows=1 width=18) (never executed)
     Output: child2_pg10.id, child2_pg10.name, child2_pg10.range
     Filter: (child2_pg10.range = $0)
  -> Seq Scan on public.child3_pg10 (cost=0.00..18491.06 rows=1 width=18) (never executed)
     Output: child3_pg10.id, child3_pg10.name, child3_pg10.range
     Filter: (child3_pg10.range = $0)
 Planning Time: 0.377 ms
 Execution Time: 7.052 ms
(16 rows)

Như đã nói ở trên. Do PostgreSQL 10 không sử dụng exclusion constraint để bỏ qua partition không cần thiết, nên tham số constraint_exclusion không có hiệu lực đối với Declarative Partitioning trên phiên bản 11, thay vào đó là parameter enable_partition_pruning (mặc định là on).

Hỗ trợ hash partitioning

Ngoài kiểu range và list ở PostgreSQL 10, PostgreSQL 11 hỗ trợ thêm partitioning kiểu hash.
Thông qua hàm hash của PostgreSQL, dữ liệu INSERT vào cột khoá (cột partitioning) sẽ được điều hướng tới bảng con tương ứng.

Ví dụ:

 • Tạo bảng master
11000 postgres@postgres=# create table parent_hash(id name, child text, hashval text) partition by hash (hashval);
CREATE TABLE
 • Tạo bảng con
  Modulus có thể hiểu là số lượng partition cho bảng master. Remainder là số dư khi chia hash của giá trị INSERT vào cho số Modulus tương ứng.
11000 postgres@postgres=# create table child1_hash partition of parent_hash for values with (modulus 3, remainder 0);
CREATE TABLE
11000 postgres@postgres=# create table child2_hash partition of parent_hash for values with (modulus 3, remainder 1);
CREATE TABLE
11000 postgres@postgres=# create table child3_hash partition of parent_hash for values with (modulus 3, remainder 2);
CREATE TABLE
 • Thực hiện truy vấn
11000 postgres@postgres=# explain (analyze, verbose) insert into parent_hash select generate_series(1,10000000),'child',random()::text;
                              QUERY PLAN                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Insert on public.parent_hash (cost=0.00..20.02 rows=1000 width=128) (actual time=66464.827..66464.827 rows=0 loops=1)
  -> Subquery Scan on "*SELECT*" (cost=0.00..20.02 rows=1000 width=128) (actual time=0.024..23043.207 rows=10000000 loops=1)
     Output: "*SELECT*".generate_series, 'child'::text, "*SELECT*".random
     -> ProjectSet (cost=0.00..5.03 rows=1000 width=68) (actual time=0.018..16336.944 rows=10000000 loops=1)
        Output: generate_series(1, 10000000), NULL::unknown, (random())::text
        -> Result (cost=0.00..0.01 rows=1 width=0) (actual time=0.002..0.002 rows=1 loops=1)
 Planning Time: 0.091 ms
 Execution Time: 66466.265 ms
(8 rows)
11000 postgres@postgres=# \d+ parent_hash 
                Table "public.parent_hash"
 Column | Type | Collation | Nullable | Default | Storage | Stats target | Description 
---------+------+-----------+----------+---------+----------+--------------+-------------
 id   | name |      |     |     | plain  |       | 
 child  | text |      |     |     | extended |       | 
 hashval | text |      |     |     | extended |       | 
Partition key: HASH (hashval)
Partitions: child1_hash FOR VALUES WITH (modulus 3, remainder 0),
      child2_hash FOR VALUES WITH (modulus 3, remainder 1),
      child3_hash FOR VALUES WITH (modulus 3, remainder 2)

11000 postgres@postgres=# select count(*) from child1_hash;
 count 
---------
 3332642
(1 row)

11000 postgres@postgres=# select count(*) from child2_hash;
 count 
---------
 3333466
(1 row)

11000 postgres@postgres=# select count(*) from child3_hash;
 count 
---------
 3333892
(1 row)

11000 postgres@postgres=# select count(*) from only parent_hash;
 count 
-------
   0
(1 row)

-- Dữ liệu được tìm kiếm ở bảng tương ứng (public.child1_hash)
11000 postgres@postgres=# explain (analyze, verbose) select * from parent_hash where hashval = '0.413760441355407';
                                QUERY PLAN                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Gather (cost=1000.00..74228.30 rows=1 width=88) (actual time=1.003..522.970 rows=1 loops=1)
  Output: child1_hash.id, child1_hash.child, child1_hash.hashval
  Workers Planned: 2
  Workers Launched: 2
  -> Parallel Append (cost=0.00..73228.20 rows=1 width=88) (actual time=342.915..516.902 rows=0 loops=3)
     Worker 0: actual time=514.096..514.096 rows=0 loops=1
     Worker 1: actual time=514.136..514.136 rows=0 loops=1
     -> Parallel Seq Scan on public.child1_hash (cost=0.00..73228.19 rows=1 width=88) (actual time=342.908..516.894 rows=0 loops=3)
        Output: child1_hash.id, child1_hash.child, child1_hash.hashval
        Filter: (child1_hash.hashval = '0.413760441355407'::text)
        Rows Removed by Filter: 1110880
        Worker 0: actual time=514.088..514.088 rows=0 loops=1
        Worker 1: actual time=514.127..514.127 rows=0 loops=1
 Planning Time: 1.810 ms
 Execution Time: 526.021 ms
(15 rows)

--chưa hỗ trợ LIKE clause (dữ liệu không được prunning) 
11000 postgres@postgres=# explain (analyze, verbose) select * from parent_hash where hashval like '%41376044135%';
                                 QUERY PLAN                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Gather (cost=1000.00..220838.95 rows=1002 width=88) (actual time=2.684..1956.412 rows=1 loops=1)
  Output: child2_hash.id, child2_hash.child, child2_hash.hashval
  Workers Planned: 2
  Workers Launched: 2
  -> Parallel Append (cost=0.00..219738.75 rows=417 width=88) (actual time=1298.137..1949.377 rows=0 loops=3)
     Worker 0: actual time=1945.537..1945.537 rows=0 loops=1
     Worker 1: actual time=1946.631..1946.631 rows=0 loops=1
     -> Parallel Seq Scan on public.child2_hash (cost=0.00..73259.59 rows=139 width=88) (actual time=655.334..655.334 rows=0 loops=3)
        Output: child2_hash.id, child2_hash.child, child2_hash.hashval
        Filter: (child2_hash.hashval ~~ '%41376044135%'::text)
        Rows Removed by Filter: 1111155
        Worker 0: actual time=9.694..9.694 rows=0 loops=1
        Worker 1: actual time=1946.623..1946.623 rows=0 loops=1
     -> Parallel Seq Scan on public.child3_hash (cost=0.00..73248.88 rows=139 width=88) (actual time=968.696..968.696 rows=0 loops=2)
        Output: child3_hash.id, child3_hash.child, child3_hash.hashval
        Filter: (child3_hash.hashval ~~ '%41376044135%'::text)
        Rows Removed by Filter: 1666946
        Worker 0: actual time=1935.832..1935.832 rows=0 loops=1
     -> Parallel Seq Scan on public.child1_hash (cost=0.00..73228.19 rows=139 width=88) (actual time=2.242..1944.713 rows=1 loops=1)
        Output: child1_hash.id, child1_hash.child, child1_hash.hashval
        Filter: (child1_hash.hashval ~~ '%41376044135%'::text)
        Rows Removed by Filter: 3332641
 Planning Time: 0.471 ms
 Execution Time: 1961.897 ms
(24 rows)

Kết luận

Cùng với chức năng logical replication, chức năng Declarative Partitioning được đưa vào từ phiên bản PostgreSQL 10 được coi là một bước tiến đáng kể của PostgreSQL.
Chức năng Declarative Partitioning kết hợp với postgres_fdw có thể là nền tảng cho chức năng sharding của PostgreSQL sau này.
Phiên bản 11 khắc phục khá lớn các hạn chế của Declarative Partitioning trong phiên bản 10. Mặc dù vậy cũng cần chú ý các hạn chế còn tồn đọng để thiết kết xử lý sao cho đúng với hệ thống của bạn.  

VACUUM FULL và REINDEX

Chào các bạn.
Nhân tiện có bạn hỏi về REINDEX nên mình viết bài này để giải thích thêm về REINDEX và VACUUM FULL, khi nào phải thực hiện các thao tác này và cần chú ý những gì khi sử dụng chức năng này. Trong bài viết về VACUUM, mình có giải thích về chức năng và các xử lý mà VACUUM thực hiện. But chưa nói về 2 chức năng liên quan này.
Trước khi bắt đầu giải thích về VACUUM FULL và REINDEX, mình xin trả lời trước một số nghi vấn mà lúc tiếp xúc với PostgreSQL các bạn hay gặp phải.

VACUUM có lấy lại dữ liệu phân mảnh cho INDEX không?

Câu trả lời là có. VACUUM lấy lại dữ liệu phân mảnh cho table và những index tương ứng của table đó.
But không giống với table, index không có Visibility Map(VM) nên VACUUM thực hiện scan toàn bộ file index tốn nhiều disk I/O để tìm kiếm và thực hiện lấy lại dữ liệu dư thừa. Đây cũng là một điểm bất lợi về performance của VACUUM.

Tại sao cần REINDEX hay VACUUM FULL?

Lý do chính trong vận hành khi thực hiện 2 chức năng này là để khắc phục tình trạng file dữ liệu (table hay index) bị tăng quá lớn.

Hai chức năng này khi chạy sẽ ảnh hưởng nhiều tới hệ thống. Bạn nên tham khảo kỹ chú ý ở cuối bài viết này rồi thực hiện cho đúng.

Như trong bài viết về VACUUM mình đã nói qua, PostgreSQL sử dụng cơ chế không xóa dữ liệu vật lý ngay mà chỉ đánh dấu đã xóa để thực hiện chức năng MVCC. Những dữ liệu bị đánh dấu đã xóa (dữ liệu bị phân mảnh) này, không được giải phóng ngay cả khi transaction đã COMMIT. Một trong những chức năng của VACUUM (autovacuum) là lấy lại những dữ liệu bị phân mảnh này để tái sử dụng.
Như như hình vẽ minh họa bên dưới, dữ liệu dư thừa được lấy về để tái sử dụng khi VACUUM được thực thi đúng cách. But nếu block dữ liệu hữu hiệu nằm ở cuối file thì kích thước file không được giảm.
Vấn đề trên làm cho dung lượng dư thừa không được trả về cho hệ thống. Ngoài ra nếu file dữ liệu lớn việc tìm seek dữ liệu trên đĩa cứng cũng ảnh hưởng tới performance.

Tổng quan phân cấp đối tượng trong PostgreSQL
VACUUM FULL vs VACUUM.

Ví dụ về hiệu quả của VACUUM FULL và REINDEX

 1. Tạo dữ liệu test
postgres=# create table testtbl as select generate_series(1,100000) as id, random()::text as c1;
SELECT 100000
postgres=# create index test_idx on testtbl using btree (id);
CREATE INDEX
postgres=# analyze testtbl;
ANALYZE
postgres=# select pg_relation_size('testtbl');
 pg_relation_size
------------------
     5226496
(1 row)

postgres=# select pg_relation_size('test_idx');
 pg_relation_size
------------------
     2260992
(1 row)
 1. Xóa một phần dữ liệu, để lại block dữ liệu ở cuối file và kiểm tra độ phân mảnh của table và index.
  Sau khi xóa tình dữ liệu. Tình trạng phân mảnh của table và index rõ dệt như bên dưới.

Ở đây mình sử dụng thêm contrib pgstattuple để kiểm tra độ phân mảnh của table và index.

postgres=# delete from testtbl where id < 99999;
DELETE 99998
postgres=# analyze testtbl;
ANALYZE
postgres=# select dead_tuple_percent,free_space from pgstattuple('testtbl');
 dead_tuple_percent | free_space
--------------------+------------
         88 |    7904
(1 row)

postgres=# select avg_leaf_density,leaf_pages from pgstatindex('test_idx');
 avg_leaf_density | leaf_pages
------------------+------------
      89.83 |    274
(1 row)
 1. VACUUM và kiểm tra dung lượng file và độ phân mảnh.
  Như kết quả bên dưới, tình trạng phân mảnh đã được phục hồi (đã lấy lại dữ liệu dư thừa) but dung lượng file không thay đổi.
postgres=# vacuum testtbl;
VACUUM
postgres=# select pg_relation_size('testtbl');
 pg_relation_size
------------------
     5226496
(1 row)

postgres=# select pg_relation_size('test_idx');
 pg_relation_size
------------------
     2260992
(1 row)

postgres=# select dead_tuple_percent,free_space from pgstattuple('testtbl');
 dead_tuple_percent | free_space
--------------------+------------
         0 |  4808536
(1 row)

postgres=# select avg_leaf_density,leaf_pages from pgstatindex('test_idx');
 avg_leaf_density | leaf_pages
------------------+------------
       0.54 |     1
(1 row)
 1. Tiếp tục INSERT dữ liệu.
  Dữ liệu khi INSERT sử dụng được vùng block thừa vừa được thu hồi nên dung lượng file table không thay đổi, but do cấu tạo của INDEX mặc dù dữ liệu thừa đã được thu hồi (do chưa tối ưu được cách sử dụng?) nên file index vẫn tăng lên một chút.
postgres=# insert into testtbl select generate_series(1,2000),random()::text;
INSERT 0 2000
postgres=# analyze testtbl;
ANALYZE
postgres=# select pg_relation_size('testtbl');
 pg_relation_size
------------------
     5226496
(1 row)

postgres=# select pg_relation_size('test_idx');
 pg_relation_size
------------------
     2301952
(1 row)

postgres=# select dead_tuple_percent,free_space from pgstattuple('testtbl');
 dead_tuple_percent | free_space
--------------------+------------
         0 |  4712512
(1 row)

postgres=# select avg_leaf_density,leaf_pages from pgstatindex('test_idx');
 avg_leaf_density | leaf_pages
------------------+------------
      82.11 |     6
(1 row)
 1. Khi VACUUM FULL được thực hiện
  Dung lượng cả file index và file table đều giảm về dung lượng dữ liệu thực.
postgres=# vacuum full testtbl;
VACUUM
postgres=# select pg_relation_size('testtbl');
 pg_relation_size
------------------
      106496
(1 row)

postgres=# select pg_relation_size('test_idx');
 pg_relation_size
------------------
      65536
(1 row)

postgres=# select dead_tuple_percent,free_space from pgstattuple('testtbl');
 dead_tuple_percent | free_space
--------------------+------------
         0 |    2012
(1 row)

postgres=# select avg_leaf_density,leaf_pages from pgstatindex('test_idx');
 avg_leaf_density | leaf_pages
------------------+------------
      82.11 |     6
(1 row)
 1. Tạo lại dữ liệu test (Xác nhận hiệu quả của REINDEX).
postgres=# truncate testtbl;
TRUNCATE TABLE
postgres=# insert into testtbl select generate_series(1,100000), random()::text;
INSERT 0 100000
 1. Sau khi xóa dữ liệu. Dung lượng file index không thay đổi.
postgres=# delete from testtbl where id < 99999;
DELETE 99998
postgres=# analyze testtbl;
ANALYZE
postgres=# select pg_relation_size('testtbl');
 pg_relation_size
------------------
     5226496
(1 row)

postgres=# select pg_relation_size('test_idx');
 pg_relation_size
------------------
     2260992
(1 row)
 1. Sau REINDEX Dung lượng file index trở về kích thước dữ liệu thực.
postgres=# reindex index test_idx;
REINDEX
postgres=# select pg_relation_size('testtbl');
 pg_relation_size
------------------
     5226496
(1 row)

postgres=# select pg_relation_size('test_idx');
 pg_relation_size
------------------
      16384
(1 row)

postgres=#

REINDEX

Là chức năng tạo lại file index. Thực tế, chức năng này thường được sử dụng trong những trường hợp bên dưới.

 • Khắc phục tình trạng file index trở nên quá lớn trong vận hành. Như giải thích bên trên.
 • Khi index bị hỏng (thường không xảy ra, but như trường hợp bug của PostgreSQL).
 • Khi thay đổi định nghĩa về INDEX (ví dụ fillfactor) bằng câu lệnh ALTER INDEX.

REINDEX có thể thực hiện bằng lệnh SQL REINDEX hoặc câu lệnh binary reindexdb. Tùy vào cú pháp mà ta có thể thay đổi phạm vi thực hiện REINDEX.

 • Cú pháp thực hiện REINDEX (lệnh SQL)
postgres=# \h reindex
Command:   REINDEX
Description: rebuild indexes
Syntax:
REINDEX [ ( VERBOSE ) ] { INDEX | TABLE | SCHEMA | DATABASE | SYSTEM } name
 • Cú pháp reindexdb
$ reindexdb --help
reindexdb reindexes a PostgreSQL database.

Usage:
 reindexdb [OPTION]... [DBNAME]

Options:
 -a, --all         reindex all databases
 -d, --dbname=DBNAME    database to reindex
 -e, --echo        show the commands being sent to the server
 -i, --index=INDEX     recreate specific index(es) only
 -q, --quiet        don't write any messages
 -s, --system       reindex system catalogs
 -S, --schema=SCHEMA    reindex specific schema(s) only
 -t, --table=TABLE     reindex specific table(s) only
 -v, --verbose       write a lot of output
 -V, --version       output version information, then exit
 -?, --help        show this help, then exit
... còn nữa

VACUUM FULL

Là một chức năng của VACUUM. Ngoài chức năng VACUUM thông thường, VACUUM FULL thực hiện tạo lại file table và những index liên quan tới table tương ứng đó.
VACUUM FULL có thể thực hiện bằng lệnh SQL hoặc câu lệnh binary vacuumdb -f. Tùy vào cú pháp mà ta có thể thay đổi phạm vi thực hiện VACUUM FULL.

 • Cú pháp VACUUM FULL (Lệnh SQL).
postgres=# \h vacuum
Command:   VACUUM
Description: garbage-collect and optionally analyze a database
Syntax:
VACUUM [ ( { FULL | FREEZE | VERBOSE | ANALYZE | DISABLE_PAGE_SKIPPING } [, ...] ) ] [ table_name [ (column_name [, ...] ) ] ]
VACUUM [ FULL ] [ FREEZE ] [ VERBOSE ] [ table_name ]
VACUUM [ FULL ] [ FREEZE ] [ VERBOSE ] ANALYZE [ table_name [ (column_name [, ...] ) ] ]

postgres=#
 • Cú pháp vacuumdb
$ vacuumdb --help
vacuumdb cleans and analyzes a PostgreSQL database.

Usage:
 vacuumdb [OPTION]... [DBNAME]

Options:
 -a, --all            vacuum all databases
 -d, --dbname=DBNAME       database to vacuum
 -e, --echo           show the commands being sent to the server
 -f, --full           do full vacuuming
 -F, --freeze          freeze row transaction information
 -j, --jobs=NUM         use this many concurrent connections to vacuum
 -q, --quiet           don't write any messages
 -t, --table='TABLE[(COLUMNS)]' vacuum specific table(s) only
 -v, --verbose          write a lot of output
 -V, --version          output version information, then exit
 -z, --analyze          update optimizer statistics
 -Z, --analyze-only       only update optimizer statistics; no vacuum
   --analyze-in-stages     only update optimizer statistics, in multiple
                 stages for faster results; no vacuum
   ... còn nữa

Chú ý khi sử dụng REINDEX và VACUUM FULL

REINDEX và VACUUM FULL có những chú ý như bên dưới. Bạn nên tham khảo kỹ trước khi sử dụng để hệ thống/service của bạn chịu ảnh hưởng ít nhất.

Thông thường, trường hợp vận hành lâu ngày table files và index files trở nên lớn khác thường so với lượng record hiện tại ta mới sử dụng VACUUM FULL.

 • Cả VACUUM và REINDEX đều thực hiện ACCESS EXCLUSIVE lock với table tương ứng. Điều này làm cho các transaction khác không thể access (kể cả SELECT) khi đang thực hiện.
 • REINDEX và VACUUM FULL thực hiện tạo Objects(index, table) file tạm trước (sau đó xóa Objects file cũ đi), nên khi chạy cần dung lượng = 2 lần dung lượng objects (index, table) hiện tại.
 • REINDEX, VACUUM FULL tạo lại objects (index, table) file nên phát sinh Disk I/O lớn.
 • VACUUM FULL thực hiện cả việc tạo lại INDEX tương ứng của đối tượng table được chỉ định (từ phiên bản 9.0).

Trang

Đăng kí nhận RSS - Chức năng phía Server