Hướng dẫn cấu hình postgresql sử dụng như service trong systemd

Tạo file postgresql service trong sysytemd

$ sudo nano /etc/systemd/system/postgresql.service

Cập nhật nội dung dưới vào file postgresql.service file và lưu nó

(Chú ý kiểm tra /usr/local/pgsql/bin/postgres -D /usr/local/pgsql/data có đúng đường dẫn mà bạn đã cài đặt chưa nhé)
[Unit]
Description=PostgreSQL database server
Documentation=man:postgres(1)
After=network-online.target

[Service]
Type=notify
User=postgres
ExecStart=/usr/local/pgsql/bin/postgres -D /usr/local/pgsql/data
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=mixed
KillSignal=SIGINT
TimeoutSec=0

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Tiến hành enable service postgresql cho servers

$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl enable postgresql

Start postgresql và kiểm tra

$ sudo systemctl start postgresql
$ sudo systemctl status postgresql

Facebook Comments Box