Hướng dẫn cài đặt postgres 13 beta 1

Hướng dẫn cài đặt postgres 13 beta 1

Vào ngày 21-05-2020, bản thử nghiệm Postgresql version 13 đã được công bố. Dự kiến cuối năm nay, chúng ta sẽ có bản chính thức của version 13. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy thử nghiệm version 13 beta và cùng nhau tìm hiểu, đóng góp, chia sẻ những tính năng mới của version này nào

Cài đặt các package hỗ trợ:

# yum install -y gcc make systemd-devel zlib-devel readline-devel

Tạo postgres user

# useradd -m -s /bin/bash postgres

Tiến hành Download source code PostgreSQL

# cd /usr/local/src
# wget https://ftp.postgresql.org/pub/source/v13beta1/postgresql-13beta1.tar.gz
 
(Hoặc bạn có thể download từ windows PC rồi dùng WinSCP copy lên server linux)

Tiến hành giải nén:

# gunzip postgresql-13beta1.tar.gz
# tar xf postgresql-13beta1.tar
# cd postgresql-13beta1
# chown postgres:postgres -R postgresql-13beta1/

Chuyển qua user postgres

# sudo -iu postgres

Thực hiện build

### Thực hiện cấu hình:
$ /usr/local/src/postgresql-13beta1
./configure --with-icu --with-openssl --with-systemd
Chú ý: --with-systemd : hỗ trợ build với systemd

Make a build

$ make

Kiểm tra trước khi cài đặt

$ make check
 

Tiến hành cài đặt

$ sudo make install
 

Cấu hình biến môi trường cho postgres server:

$ DATA_DIR=/usr/local/pgsql/data
$ sudo mkdir $DATA_DIR
$ sudo chown postgres $DATA_DIR
$ echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/pgsql/bin' > /etc/profile.d/postgres.sh

Khởi tạo database cluster

$ initdb --encoding=UTF8 --locale=C -D $DATA_DIR
$ pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data start


**Như vậy bạn đã cài xong postgres 13 beta để trải nghiệm rồi**
**Have a nice time**

Facebook Comments Box