Cách cấu hình setting files trên PostgreSQL

Lời mở đầu

Chào các bạn, chắc hẳn lúc mới đầu sử dụng PostgreSQL bạn đã có lúc tự hỏi phải thiết lập cấu hình từ file cấu hình nào, PostgreSQL có những file cấu hình gì. Làm như thế nào để cấu hình,.. Bài viết này sẽ cố gắng đưa ra cách nhìn tổng quan về setting files, cách thiết lập, và một số point khi thiết lập.

PostgreSQL setting files

Tới phiên bản PostgreSQL 10, PostgreSQL có những file settings như bên dưới.

PostgreSQL 10 có nhiều thay đổi về file name, parameter name,... But may mắn là tên file setting thì không có thay đổi.


DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ ll $PGDATA | grep conf
-rw-------  1 bocap wheel  4469 Nov 1 20:42 pg_hba.conf
-rw-------  1 bocap wheel  1636 Sep 10 23:19 pg_ident.conf
-rw-------  1 bocap wheel   88 Sep 10 23:19 postgresql.auto.conf
-rw-------  1 bocap wheel 22321 Nov 1 20:45 postgresql.conf
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ 

File Setting Mục đích sử dụng Cách phản ảnh
pg_hba.conf File cấu hình xác thực cho PostgreSQL server. Chỉ những host được cấu hình cho phép từ file này mới được phép xác thực tới server. File này cũng cấu hình phương pháp xác thực tới server. Ví dụ: trust(không xác thực password), password(plain text password), md5(xác thực bằng password được hash md5), ident(sử dụng xác thực thông qua OS user), ... reload
pg_ident.conf File cấu hình mapping cho OS user với PostgreSQL trong trong phương pháp xác thực reload
postgresql.auto.conf Được thêm vào PostgreSQL 9.4, file này có nội dung được ghi vào khi thực hiện lệnh ALTER SYSTEM để thay đổi parameters. Khuyến cáo là không nên chỉnh sửa trực tiếp file này. reload, restart
postgresql.conf File cấu hình chính của PostgreSQL Server. reload, restart
recovery.conf sử dụng khi restore dữ liệu từ basebackup hoặc dùng trong cấu hình standby restart

Như trên có 2 cách phản ảnh parameters sau khi đã config(thay đổi giá trị paramter).

 • Reload là cách làm cho các process đọc lại file config mà không làm ảnh hưởng tới Application.

DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ pg_ctl reload
server signaled
LOG: received SIGHUP, reloading configuration files
LOG: parameter "archive_command" removed from configuration file, reset to default
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ 

 • Restart là hình thức phản ảnh parameters bằng cách khởi động lại server. Cách này làm toàn bộ connections bị disconnect, nên phải khởi động lại Application. Nên nếu không cần thiết thì không dùng cách này.

DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ pg_ctl restart 
waiting for server to shut down....LOG: received fast shutdown request
LOG: aborting any active transactions
LOG: autovacuum launcher shutting down
LOG: shutting down
LOG: database system is shut down
 done
server stopped
server starting
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ 


pg_hba.conf

File cấu hình này có phản ảnh sau khi config bằng cách reload mà không cần restart server. Đương nhiên là restart thì các parameters này cũng được phản ảnh.


DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ grep "^local " $PGDATA/pg_hba.conf
local  all       all                   md5
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ pg_ctl reload
server signaled
LOG: received SIGHUP, reloading configuration files
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ psql -c "select 1"
 ?column? 
----------
    1
(1 row)

DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ 
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ grep "^local " $PGDATA/pg_hba.conf
local  all       all                   reject
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ pg_ctl reload
server signaled
LOG: received SIGHUP, reloading configuration files
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ psql -c "select 1"
FATAL: pg_hba.conf rejects connection for host "[local]", user "postgres", database "postgres"
psql: FATAL: pg_hba.conf rejects connection for host "[local]", user "postgres", database "postgres"
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ 

pg_ident.conf

Cũng như pg_hba.conf, nội dung file này cũng được phản ảnh sau khi reload server.

postgresql.auto.conf

Nội dung file này được phản ảnh sau khi reload server, nhưng giống như postgresql.conf có một số paramters chỉ được phản ảnh sau khi restart server. Như ví dụ bên dưới, mình thay đổi 2 parameters log_disconnections và max_connections, but chỉ có log_disconnections là thay đổi được. Còn parameter max_connections thì cần restart server mới thay đổi được.


DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ psql
psql (9.6.5)
Type "help" for help.

postgres=# alter system reset all;
ALTER SYSTEM
postgres=# \! cat $PGDATA/postgresql.auto.conf
# Do not edit this file manually!
# It will be overwritten by ALTER SYSTEM command.
postgres=# show max_connections ;
 max_connections 
-----------------
 20
(1 row)

postgres=# show log_disconnections ;
 log_disconnections 
--------------------
 off
(1 row)

postgres=# alter system set max_connections to 15;
ALTER SYSTEM
postgres=# alter system set log_disconnections to on;
ALTER SYSTEM
postgres=# show log_disconnections ;
 log_disconnections 
--------------------
 off
(1 row)

postgres=# show max_connections ;
 max_connections 
-----------------
 20
(1 row)

postgres=# \q


DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ pg_ctl reload
server signaled
LOG: received SIGHUP, reloading configuration files
LOG: parameter "max_connections" cannot be changed without restarting the server
LOG: parameter "log_disconnections" changed to "on"
LOG: configuration file "/usr/local/pgsql/pg9605/data/postgresql.auto.conf" contains errors; unaffected changes were applied
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ psql
psql (9.6.5)
Type "help" for help.

postgres=# show log_disconnections ;
 log_disconnections 
--------------------
 on
(1 row)

postgres=# show max_connections ;
 max_connections 
-----------------
 20
(1 row)

postgres=# \! cat $PGDATA/postgresql.auto.conf
# Do not edit this file manually!
# It will be overwritten by ALTER SYSTEM command.
max_connections = '15'
log_disconnections = 'on'
postgres=# \q
LOG: disconnection: session time: 0:00:33.338 user=postgres database=postgres host=[local]
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ 

Parameter max_connections được thay đổi sau khi server restart.


DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ pg_ctl restart
waiting for server to shut down....LOG: received fast shutdown request
LOG: aborting any active transactions
LOG: autovacuum launcher shutting down
LOG: shutting down
LOG: database system is shut down
 done
server stopped
server starting
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ LOG: database system was shut down at 2017-11-04 22:53:11 JST
LOG: MultiXact member wraparound protections are now enabled
LOG: autovacuum launcher started
LOG: database system is ready to accept connections

DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ psql
psql (9.6.5)
Type "help" for help.

postgres=# show max_connections ;
 max_connections 
-----------------
 15
(1 row)

postgres=# 

postgresql.conf

Giống như postgresql.auto.conf, cách phản của postgresql.conf cũng như vậy.
Ở postgresql.conf và postgresql.auto.conf các parameters dưới đây cần restart server để phản ánh sau khi config.


postgres=# select name,context from pg_settings where context = 'postmaster';
        name         | context  
-------------------------------------+------------
 allow_system_table_mods       | postmaster
 archive_mode            | postmaster
 autovacuum_freeze_max_age      | postmaster
 autovacuum_max_workers       | postmaster
 autovacuum_multixact_freeze_max_age | postmaster
 bonjour               | postmaster
 bonjour_name            | postmaster
 cluster_name            | postmaster
 config_file             | postmaster
 data_directory           | postmaster
 dynamic_shared_memory_type     | postmaster
 event_source            | postmaster
 external_pid_file          | postmaster
 hba_file              | postmaster
 hot_standby             | postmaster
 huge_pages             | postmaster
 ident_file             | postmaster
 listen_addresses          | postmaster
 logging_collector          | postmaster
 max_connections           | postmaster
 max_files_per_process        | postmaster
 max_locks_per_transaction      | postmaster
 max_pred_locks_per_transaction   | postmaster
 max_prepared_transactions      | postmaster
 max_replication_slots        | postmaster
 max_wal_senders           | postmaster
 max_worker_processes        | postmaster
 old_snapshot_threshold       | postmaster
 port                | postmaster
 shared_buffers           | postmaster
 shared_preload_libraries      | postmaster
 ssl                 | postmaster
 ssl_ca_file             | postmaster
 ssl_cert_file            | postmaster
 ssl_ciphers             | postmaster
 ssl_crl_file            | postmaster
 ssl_ecdh_curve           | postmaster
 ssl_key_file            | postmaster
 ssl_prefer_server_ciphers      | postmaster
 superuser_reserved_connections   | postmaster
 track_activity_query_size      | postmaster
 track_commit_timestamp       | postmaster
 unix_socket_directories       | postmaster
 unix_socket_group          | postmaster
 unix_socket_permissions       | postmaster
 wal_buffers             | postmaster
 wal_level              | postmaster
 wal_log_hints            | postmaster
(48 rows)

recovery.conf

Khi server start nếu thư mục dữ liệu tồn tại file recovery.conf PostgreSQL sẽ đọc file này và thực hiện quá trình recovery như trong file recovery.conf chỉ định.
Ví dụ bên dưới mình tạo một standby và thiết lập recovery.conf để khi standby server khi khởi động trước hết sẽ restore archive log từ "/mnt/archivedir/".


DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ pg_basebackup -h localhost -R -x -D $PGDATA.sby
LOG: disconnection: session time: 0:00:01.258 user=postgres database= host=::1 port=63760
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ echo port=9606 >> $PGDATA.sby/postgresql.conf
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ cat >> $PGDATA.sby/recovery.conf restore_command = 'cp /mnt/archivedir/%f "%p"'
> EOF
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ pg_ctl start -D $PGDATA.sby
server starting
DangnoMacBook-Pro:~ bocap$ LOG: database system was interrupted; last known up at 2017-11-04 23:10:05 JST
LOG: entering standby mode
LOG: restored log file "00000001000000040000007F" from archive
LOG: redo starts at 4/7F000060
LOG: consistent recovery state reached at 4/7F000130
cp: /mnt/archivedir/000000010000000400000080: No such file or directory
LOG: started streaming WAL from primary at 4/80000000 on timeline 1

DangnoMacBook-Pro:~ bocap$

Facebook Comments Box