Call for paper PostgreSQL Conference Asia 2017

Sự kiện PostgreSQL Conference Asia 2017 dự kiến diễn ra vào tháng 12/4 ~ 12/6 tại Tokyo.

Deadline cho CFP vào 31 tháng 7 này. Nội dụng chi tiết xin vui lòng xem bên dưới.

Nếu bạn muốn phát biểu về PostgreSQL (ví dụ về hiện trạng PostgreSQL tại Việt Nam, ...) có thể liên hệ trực tiếp hoặc thông qua. Cộng đồng PostgreSQL Việt Nam.