Quản lý vận hành

Các bài viết liên quan đến quản lý hoạt động liên quan tới PostgreSQL

Cấu trúc processes của PostgreSQL

Cấu trúc processes của PostgreSQL

Khác với một số RDBMS khác sử dụng thread để xử lý, PostgreSQL sử dụng mỗi process cho những chức năng riêng biệt. Sau khi khởi tạo database và khởi động server, PostgreSQL sẽ có những processes như bên dưới.


[postgres@ip-172-31-31-242 ~]$ ps -ef | grep `head -1 $PGDATA/postmaster.pid  
postgres 17397   1 0 Apr11 pts/3  00:06:44 /usr/pgsql-9.6/bin/postgres  
postgres 17398 17397 0 Apr11 ?    00:00:33 postgres: logger process   
postgres 17400 17397 0 Apr11 ?    00:00:18 postgres: checkpointer process  
postgres 17401 17397 0 Apr11 ?    00:01:24 postgres: writer process   
postgres 17402 17397 0 Apr11 ?    00:01:31 postgres: wal writer process  
postgres 17403 17397 0 Apr11 ?    00:06:13 postgres: autovacuum launcher process  
postgres 17404 17397 0 Apr11 ?    00:11:30 postgres: stats collector process  
postgres 7205 17397 0 03:23 ?    00:00:00 postgres: postgres postgres [local] idle  

Cấu trúc tổng quan của các Processes có thể hiểu như bên dưới.

PostgreSQL processes


Postmaster Process


postgres 17397   1 0 Apr11 pts/3  00:06:44 /usr/pgsql-9.6/bin/postgres  

Là process khởi tạo đầu tiên sau khi server khởi động. Process này đảm nhiệm việc khởi động hoặc dừng các process khác nếu cần hoặc có yêu cầu. Sau khi khởi động Postmaster sẽ khởi động các processes thường trực như bên dưới để PostgreSQL server có thể hoạt động.

 • logger process
 • checkpointer process
 • writer process
 • wal writer process
 • autovacuum launcher process (process này không khởi động khi parameter autovacuum = off)
 • stats collector process

 Tiếp đó Postmaster sẽ thực hiện vòng lặp của mình, nếu có yêu cầu kết nối thoả mãn yêu cầu authenticate, hoặc khởi động các tiến trình thường trực khi bị lỗi. Khi có yêu cầu shutdown từ người dùng (pg_ctl stop), Postmaster sẽ gửi các signal tương ứng tới từng server processes.

logger process


postgres 17400 17397 0 Apr11 ?    00:00:18 postgres: logger process  

Process này đảm nhiệm việc ghi log của PostgreSQL.

checkpointer process


postgres 17400 17397 0 Apr11 ?    00:00:18 postgres: checkpointer process  

Process này chủ yếu giữ vai trò thực hiện checkpoint (đồng bộ dữ liệu từ bộ nhớ đệm xuống vùng lưu trữ) khi cần thiết.

writer process


postgres 17401 17397 0 Apr11 ?    00:01:24 postgres: writer process   

Hay còn gọi là background writer process, process này kết hợp với checkpointer process để đảm bảo việc ghi dữ liệu từ bộ đệm xuống vùng lưu trữ. Thông thường khi checkpoint không hoạt động, process này sẽ ghi từng chút một dữ liệu xuống vùng lưu trữ. Để hiểu thêm về background writer process xin vui lòng tham khảo ở manual tại đây.

wal writer process


postgres 17402 17397 0 Apr11 ?    00:01:31 postgres: wal writer process  

Đảm nhiệm việc đồng bộ WAL từ bộ nhớ đệm xuống vùng lưu trữ. Thông thường WAL sẽ được ghi từ bộ đệm xuống vùng lưu trữ khi transaction được commit. Nếu dữ liệu đệm của WAL trên bộ nhớ đệm vượt quá parameter wal_buffers dữ liệu WAL trên vùng nhớ đệm sẽ tự động ghi xuống vùng lưu trữ dữ liệu thông qua process này.

autovacuum launcher process


postgres 17403 17397 0 Apr11 ?    00:06:13 postgres: autovacuum launcher process  

Process này thường trú khi paramter autovacuum = on. Proccess này thực hiện chức năng tự động lấy vùng dữ liệu dư thừa sau khi DELETE hoặc UPDATE dữ liệu. Vui lòng thảo khảo bài viết về VACUUM để biết thêm về VACUUM. Process này khởi động các VACUUM worker processes sau mỗi autovacuum_naptime. Các VACUUM worker processes sẽ thực hiện việc VACUUM dữ liệu trên các database.

stats collector process


postgres 17404 17397 0 Apr11 ?    00:11:30 postgres: stats collector process  

Process này thực hiện vai trò lưu trữ các thông tin thống kê hoạt động của PostgreSQL và cập nhật vào các system catalog (thông tin nội bộ của PostgreSQL hiện diện bởi các bảng hoặc view pg_stat_*).

Server Process


postgres 7205 17397 0 03:23 ?    00:00:00 postgres: postgres postgres [local] idle  

Là các processes được sinh ra khi có yêu cầu từ phía client (aplication). Client gửi yêu cầu (bằng cách chạy các connection API) tới server, phía server sẽ sử dụng thông tin authentication (user, password, database, host) từ client để xem user này có được truy cập vào database không. Nếu được, Postmaster sẽ tạo một server process (bằng API fork()) cho client, từ đó client có thể chạy được các câu truy vấn, ... thông qua server process được tạo.

Một số processes không thường trực

Các processes không thường trực của PostgreSQL
Processes Chức năng
archiver process Thực hiện chức năng backup archive log (WAL). Process này khởi động khi parameter archive_mode = on.
startup process Process này thường trực ở Standby node, thực hiện chức năng phản ảnh dữ liệu WAL nhận được từ Master.
wal receiver process Thường trực ở standby. Sau khi khởi động process này kết nối tới Master node và tạo kết nối replication.
wal sender process postgres Thường trực ở Master khi có Standby (hoặc pg_basebackup) kết nối tới. Số lượng process wal sender bằng với số lượng wal receive + pg_basebackup kết nối tới.
bgworker: logical replication launcher [PostgreSQL 10] Process sử dụng cho chức năng logical replication. 

CHECKPOINT

Cơ chế lưu dữ liệu trên PostgreSQL

PostgreSQL cũng như một số RDBMS khác. Khi bạn chạy một câu lệnh cập nhật dữ liệu (UPDATE/INSERT/DELETE), dữ liệu vật lý trên đĩa cứng chưa thay đổi mà chỉ thay đổi trên bộ đệm (bộ nhớ dùng chung: PostgreSQL = shared_buffers). Khi bạn tham chiếu dữ liệu (SELECT), trước hết PostgreSQL xem dữ liệu tồn tại trên bộ đệm không, nếu tồn tại dữ liệu sẽ trả về người dùng. Nếu dữ liệu không tồn tại trên bộ đệm, PostgreSQL sẽ truy cập xuống vùng vật lý (ổ đĩa cứng) để lấy dữ liệu, sau đó trước khi trả về cho người dùng dữ liệu đó sẽ được đưa lên bộ đệm.
Cơ chế nêu trên làm tăng tốc độ xử lý nhờ vào việc giảm thiểu I/O trên đĩa cứng.

Độ lớn bộ đệm?

Độ lớn vùng nhớ đệm của PostgreSQL được chỉ định qua parameter shared_buffers (giá trị mặc định của parameter này tuỳ thuộc vào phiên bản PostgreSQL và bộ nhớ hệ thống).

Xem qua ở trên bạn chắc sẽ băn khoăn nếu dữ liệu vừa cập nhật trên bộ đệm, nếu máy tính bị tắt nguồn hoặc OS panic, thì dữ liệu này sẽ bị mất? Bạn yên tâm vì PostgreSQL cũng như các RDBMS khác PostgreSQL có cơ chế roll forward (phục hồi dữ liệu từ transaction log: WAL). Bạn có thể xem qua hình vẽ bên dưới để hiểu thêm.

CHECKPOINT

Khi buffer bị đầy PostgreSQL sẽ ghi những dirty buffers xuống đĩa để chỗ trống cho dữ liệu mới, quá trình này diễn ra liên tục làm tăng cách thao tác thừa sẽ ảnh hưởng tới người dùng. Vì vậy PostgreSQL cần có chức năng CHECKPOINT. CHECKPOINT là cơ chế đồng bộ dữ liệu cập nhật (đã commit) từ bộ nhớ đệm xuống dưới đĩa cứng.

Bạn có thể hình dung đơn giản chức năng CHECKPOINT thực hiện thông qua cơ chế ghi dữ liệu của PostgreSQL như bên dưới.

Cơ chế ghi dữ liệu của PostgreSQL

PostgreSQL thực hiện tự động xử lý checkpoint thông qua process checkpointer (phiên bản trước 9.2 thông qua background process). 


[postgres@ip-172-31-31-242 ~]$ pg_ctl status
pg_ctl: server is running (PID: 17397)
/usr/pgsql-9.6/bin/postgres
[postgres@ip-172-31-31-242 ~]$ ps -ef | grep 17397
postgres 14946 14348 0 13:11 pts/2  00:00:00 grep --color=auto 17397
postgres 17397   1 0 Apr11 pts/3  00:04:48 /usr/pgsql-9.6/bin/postgres
postgres 17398 17397 0 Apr11 ?    00:00:08 postgres: logger process  
postgres 17400 17397 0 Apr11 ?    00:00:10 **postgres: checkpointer process** 
postgres 17401 17397 0 Apr11 ?    00:01:08 postgres: writer process  
postgres 17402 17397 0 Apr11 ?    00:01:12 postgres: wal writer process 
postgres 17403 17397 0 Apr11 ?    00:04:31 postgres: autovacuum launcher process 
postgres 17404 17397 0 Apr11 ?    00:08:14 postgres: stats collector process 
[postgres@ip-172-31-31-242 ~]$  

CHECKPOINT diễn ra khi nào

Thông thường trong vận hành CHECKPOINT xảy ra khi có các điều kiện sau.

 • Khi thời gian từ lần CHECKPOINT trước vượt quá tham số checkpoint_timeout Mặc định parameter này là 5 phút. Như vậy chắc chắn trong vòng 5 phút sẽ có 1 CHECKPOINT xảy ra. Lưu ý: CHECKPOINT xử lý theo cơ chế này, để giảm thiểu disk I/O PostgreSQL làm thao tác này chậm hơn các cơ chế CHECKPOINT khác (sự trì hoãn này phụ thuộc vào giá trị của parameter checkpoint_completion_target).

  Khi CHECKPOINT theo cơ chế này xảy ra, PostgreSQL log sẽ có messages như bên dưới(lưu ý set log_checkpoints = on để xuất log khi có CHECKPOINT xảy ra)

  
  [2017-07-08 12:57:05.993 EDT ] LOG: checkpoint starting: time
  [2017-07-08 12:57:12.020 EDT ] LOG: checkpoint complete: wrote 64 buffers (0.4%); 0 transaction log file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=6.017 s, sync=0.002 s, total=6.026 s; sync files=17, longest=0.001 s, average=0.000 s; distance=730 kB, estimate=970 kB
  
  
 • Khi lượng dữ liệu transaction log (WAL) lớn hơn max_wal_size (phiên bản trước 9.5 là tham số checkpoint_segments) Khi dung lượng của WAL (transaction log, được lưu trữ trong <thư mục database>/pg_xlog (PostgreSQL 10 -> pg_wal)) vượt quá max_wal_size, CHECKPOINT sẽ tự động diễn ra.

  lưu ý: tương quan giữa max_wal_size và checkpoint_segments bạn có thể hiểu là (max_wal_size = checkpoint_segments*3 + 1)

  CHECKPOINT theo cơ chế này xảy ra sẽ có messages như bên dưới trong PostgreSQL's log.

  
  [2017-07-08 13:02:42.620 EDT ] LOG: checkpoint starting: xlog
  [2017-07-08 13:02:43.921 EDT ] LOG: checkpoint complete: wrote 2312 buffers (14.1%); 0 transaction log file(s) added, 1 removed, 1 recycled; write=1.011 s, sync=0.139 s, total=1.311 s; sync files=2, longest=0.139 s, average=0.069 s; distance=32759 kB, estimate=34561 kB
  
  
 • Ngoài ra CHECKPOINT còn xảy ra trong các trường hợp sau

 1. Chạy câu lệnh CHECKPOINT từ người dùng (quyền super user)
 2. Khi Shutdown server PostgreSQL
 3. Khi khởi động PostgreSQL trong chế độ recovery (roll forward)
 4. Khi tạo dữ liệu backup từ câu lệnh pg_basebackup

Tinh chỉnh CHECKPOINT sao cho hợp lý để hệ thống chạy tốt cũng là một việc quan trọng. Nếu tăng thời gian tự động CHECKPOINT, thì dữ liệu WAL sẽ nhiều, crash recovery, và CHECKPOINT sẽ mất nhiều thời gian ảnh hưởng tới người dùng. Nếu giảm thời gian này đi thì số lượng CHECKPOINT sẽ tăng lên, làm disk I/O tăng ảnh hưởng tới người dùng. Lưu ý là sau mỗi lần CHECKPOINT, lần cập nhật dữ liệu đầu tiên sẽ lưu cả block dữ liệu (full-page writes) lên WAL điều này làm ảnh hưởng tới disk I/O đáng kể. Vì vậy bạn nên thao khảo sát work-load của người dùng để quyết định tinh chỉnh như thế nào cho PostgreSQL chạy hiệu quả nhé.

Xin vui lòng đặt câu hỏi hoặc thảo luận bằng comments box bên dưới.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Quản lý vận hành