pgsql-vn --

 

Giới thiệu về pgsql-vn

Để xem các bài thư được gởi cho hộp thư này trước này, hãy thăm Khopgsql-vn. (Kho hiện thời sẵn sàng chỉ cho các thành viên hộp thư thôi.)

Cách sử dụng pgsql-vn
Để gởi thư cho mọi thành viên hộp thư chung, hãy gởi thư cho địa chỉ thư pgsql-vn@postgresql.vn.

Bạn có thể đăng ký với hộp thư chung, hoặc thay đổi sự đăng ký đã có, trong các phần bên dưới.

Đăng ký với pgsql-vn

Hãy đăng ký với hộp thư chung pgsql-vn bằng cách điền vào đơn theo đây. Bạn sẽ nhận một thư yêu cầu xác nhận, để ngăn cản người khác đăng ký bạn không có lý do. Hộp thư này là riêng, có nghĩa là danh sách các thành viên không sẵn sàng cho người không thành viên xem.

  Địa chỉ thư của bạn:  
  Họ tên bạn (tùy chọn):  
  Bạn có thể nhập một mật khẩu riêng bên dưới. Nó cung cấp chỉ ít bảo mật, nhưng mà nên ngăn cản người khác sửa đổi sự đăng ký của bạn. Đừng nhập mật khẩu quan trọng nào vì thỉng thoảng nó sẽ được gởi cho bạn trong thư không mật mã.

  Nếu bạn chọn không nhập mật khẩu, phần mềm này sẽ tạo ra tự động mật khẩu cho bạn, và nó sẽ được gởi cho bạn một khi bạn đã xác nhận đăng ký. Hơn nữa, bạn có thể yêu cầu nhận thư chứa mật khẩu mình, vào lúc nào bạn sửa đổi các tùy chọn cá nhân. Hàng tháng, bạn sẽ nhận một thư chứa mật khẩu mình là lời nhắc nhở.
  Chọn mật khẩu :  
  Nhập lại mật khẩu để xác nhân:  
  Bạn có muốn hiển thị thư bằng ngôn ngữ nào?  
  Bạn có muốn nhận bó thư không? Không
pgsql-vn Thành viên
(Danh sách người đăng ký sẵn sàng chỉ cho các thành viên hộp thư thôi.)

Hãy nhập Địa chỉ và mật khẩu của bạn để xem danh sách các người đã đăng ký :

Địa chỉ : Mật khẩu :   

Để bỏ đăng ký ra hộp thư chung pgsql-vn, nhận lời nhắc nhở mật khẩu, hoặc thay đổi các tùy chọn đăng ký, nhập địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của bạn:

Nếu bạn bỏ trống trường này, bạn sẽ được nhắc với địa chỉ thư mình


Hộp thư chung pgsql-vn này được chạy bởi kakalot49 at gmail.com
Giao diện quản trị của hộp thư chung pgsql-vn (cần thiết xác thực)
Toàn cảnh của mọi hộp thư chung trên postgresql.vn

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix