PostgreSQL Conference Asia 2017

PostgreSQL Conference Asia

Là một trong những sự kiện thường niên liên quan tới PostgreSQL tại Asia. Mặc dù mới được thực hiện lần đầu năm 2016, nhưng sự kiện đã rất thành công tại Tokyo. Với sự tham gia của thành viên phát triển core cho PostgreSQL (như Bruce Momjian), các thành viên từ cộng đồng PostgreSQL Trung Quốc, Châu âu, ...

PostgreSQL Conference Asia 2017

Sự kiện này năm nay cũng dự kiến diễn ra vào tháng 12/4 ~ 12/6 tại Tokyo.
Và Call for paper cũng đang được diễn ra.
Nếu bạn muốn phát biểu gì đó về PostgreSQL (tại Việt Nam, ...) có thể liên hệ trực tiếp hoặc thông qua Cộng đồng PostgreSQL Việt Nam.